Voorwaarden Affiliate Programma

anycoin direct affiliate program
Voorwaarden Affiliate programma Anycoin Direct, handelend onder de naam anycoindirect.eu

Definities

Affiliate: Een klant c.q. partner van Anycoin Direct.

Affiliate programma: Een door Anycoin Direct uitgeschreven programma waaraan een Affiliate kan deelnemen middels door Anycoin Direct verstrekt Aanvullend materiaal en/of Affiliate-links, het platform en de diensten van Anycoin Direct promoot op zijn/haar website of social-mediakanaal.

Aanvullend materiaal: Iedere soort visualisatie zoals verstrekt door Anycoin Direct ten behoeve van het Affiliate programma. Hieronder vallen, onder andere: banners, posters, video’s, Anycoin Direct logo.

Affiliate Link: Een gepersonaliseerde URL welke uniek is voor iedere Affiliate.

Commissie: Een procentuele compensatie ten gunste van de Affiliate voor het succesvol aanbrengen van nieuwe klanten.

Voorwaarden

 1. Iedere potentiële Affiliate van Anycoin Direct kan zich aanmelden voor het Affiliate programma van Anycoin Direct. Deze potentiële Affiliate meldt zich hiervoor aan door de stappen te volgen zoals beschreven in het Affiliate programma.
 2. De potentiële Affiliate draagt zorg voor het correct en compleet aanleveren van de persoonlijke gegevens.
 3. De Affiliate mag, zolang de samenwerking voortduurt, onbeperkt gebruikmaken van het Aanvullend materiaal en de Affiliate-link.
 4. The Affiliate may make unlimited use of the Supplementary Material and the Affiliate link as long as the coöperation persists.
 5. De Affiliate-link is niet overdraagbaar. De Affiliate is uitdrukkelijk verplicht Anycoin Direct te verwittigen van (aankomende) veranderingen in bedrijfsstructuur, managementstructuur en/of enige andere evenementen die de samenwerking tussen Anycoin Direct en de Affiliate (kunnen) beïnvloeden.
 6. Alle, ten behoeve van het Affiliate programma verstrekte, zaken blijven te allen tijde bezit van Anycoin Direct en Anycoin Direct behoudt altijd het recht het Aanvullend materiaal te wijzigen en/of aan te passen en/of te verwijderen van het Affiliate programma.
 7. Het is de Affiliate verboden aanpassingen te maken aan het verstrekte Aanvullend materiaal. Hieronder valt, onder andere: aanpassingen in code, kleur en compositie.
 8. De Affiliate erkent dat, mocht deze aanpassingen maken in het Aanvullend materiaal en/of de Affiliate-link, geen Commissie uitgekeerd kan worden.
 9. De geaccumuleerde Commissie, middels de Affiliate-link, wordt maandelijks, in de eerste week van de opvolgende maand, via bankoverschrijving, op het, in het Anycoin Direct account bekende, IBAN uitgekeerd.
 10. De Affiliate onthoudt zich van het plaatsen van enig Aanvullend materiaal en/of de Affiliate-link op websites/social-mediakanalen, die:
 11. Erotisch, gewelddadig of pornografisch zijn;
 12. De rechten van derden schenden (inclusief auteurs-, merk-, portretrechten);
 13. Illegale of anderzijds misleidende activiteiten aanprijzen dan wel bevorderen;
 14. In strijd zijn met de wet, of zo kunnen worden geïnterpreteerd;
 15. Zich negatief uitlaten m.b.t. de activiteiten van Anycoin Direct.
 16. Anycoin Direct behoudt te allen tijde het recht de relatie per ommegaande te verbreken bij het niet naleven van enig onderdeel van deze Voorwaarden Affiliate programma.
 17. De Affiliate kan zich te allen tijde uitschrijven van het Affiliate programma middels een e-mail gericht aan affiliates@anycoindirect.eu
 18. Wanneer Anycoin Direct de relatie op basis van de Voorwaarden Affiliate programma verbreekt, kan de Affiliate geen aanspraak meer maken op de nog niet verrekende of uitbetaalde commissie.
 19. Anycoin Direct is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor content geplaatst op websites en/of social-mediakanalen van derden en/of Affiliates.
 20. Geleden schade, door niet naleven van de bovenstaande Voorwaarden Affiliate programma, zal verhaald worden op de Affiliate. Onder schade wordt, onder andere maar niet limitatief, verstaan: financiële-, reputatie-, imago-, operationele-, productschade.
 21. Anycoin Direct behoudt het recht de Voorwaarden Affiliate programma periodiek te herzien, zonder hierbij de Affiliate te consulteren.