ALGEMENE VOORWAARDEN van Anycoindirect.eu en Phoenix Payments BV

1 Definities

Aanbod:

Het aanbod van Phoenix aan de Klant om Cryptovaluta te kopen of te verkopen.

Account:

Het persoonlijke account van de Klant bij Phoenix, zoals dat Account is aangemaakt door de Klant en online beschikbaar is na registratie en inloggen. Het is een Klant niet toegestaan meer dan één (1) Account op zijn naam hebben. Uitzondering hierop is een Klant welke gebruik wenst te maken van een zakelijk rekening. Hiervoor dient een apart account aangemaakt te worden.

Blockchain:

Een continu groeiende lijst van bestanden, “blocks” genaamd, die gelinkt en beveiligd zijn door middel van cryptografie. Deze lijst van blocks vormen een gedistribueerd grootboek.

Blockchain Split / Hard Fork:

Een situatie waarbij een Blockchain zich splitst in twee separate chains.

Credits:

Het bedrag in Euro's (EUR) dat door Phoenix in het Account is gedeponeerd en wordt toegevoegd aan de volgende transactie. Een negatief bedrag is ook mogelijk. Bijvoorbeeld indien een klant een nihil bedrag te weinig heeft betaald.

Cryptovaluta:

Een digitale vermogenswaarde dat als ruilmiddel kan dienen en dat gebruik maakt van cryptografie om transacties te beveiligen, om het creëren van additionele eenheden te kunnen beheersen en om de eigendomsovergang te verifiëren. Op de Website kunnen Cryptovaluta ook aangeduid worden als "Coins", welke term niet verward mag worden met fysieke munten. Crypto worden geclassificeerd als een subset van digitale valuta en van alternatieve en virtuele valuta . Voor toepassing van de Overeenkomst en van de Algemene Voorwaarden ziet het gebruik van de term Cryptovaluta op de valuta die gespecificeerd zijn in de Order en in het Aanbod.

Diensten:

De diensten verleend door Phoenix, bestaande uit het kopen en verkopen van Bitcoin en andere Cryptovaluta van respectievelijk aan de Klant.

ICO:

Initial Coin Offering

ICO-token:

Een eenheid van Cryptovaluta die met voorrang wordt uitgegeven aan investeerders in ruil voor een andere Cryptovaluta.

Klant:

De gebruiker van de Website anycoindirect.eu en van de Diensten geleverd door Phoenix, zulks onder de naam van Phoenix of die van AnycoinDirect.eu, welke gebruiker in zijn hoedanigheid van wederpartij in de Overeenkomst. Ten behoeve van de leesbaarheid en doelmatigheid van de Voorwaarden wordt de Klant in de mannelijke vorm aangeduid.

Order:

De instructie van de Klant aan Phoenix om Cryptovaluta te kopen of te verkopen.

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen Phoenix en de Klant, waarvan voorliggende Voorwaarden, en het Privacybeleid, een onlosmakelijk deel uitmaken.

Phoenix:

Phoenix Payments B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Veghel en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59466197, waaronder begrepen al haar huidige en toekomstige dochtervennootschappen en vaste inrichtingen.

Voorwaarden:

Voorliggende Algemene Voorwaarden behorende bij de Overeenkomst en alle overige overeenkomsten met Phoenix.

Wallet:

Opslag van publieke en private sleutels waar de publieke sleutel gebruikt kan worden voor het ontvangen en de private sleutel gebruikt kan worden voor het besteden van Cryptovaluta. Een Wallet kan meer dan een publieke en private sleutels bevatten. De Cryptovaluta bevinden zich niet in de Wallet maar worden centraal opgeslagen en bewaard in een publiek toegankelijk grootboek (de Blockchain).

Website:

anycoindirect.eu

2 Algemeen

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst en op alle Diensten van Phoenix.

2.2 Met het aanmaken van een Account verklaart de Klant uitdrukkelijk dat hij:

 • de Voorwaarden accepteert;

 • ten minste 18 jaar oud is;

 • slechts één (1) privé en/of zakelijk Account aanmaakt en niet de persoonlijke informatie/bankrekening(en) van derden (zoals persoonlijke documenten) gebruikt of zal gebruiken.

 • gemachtigt is gebruik te maken van alle te gebruiken bankerekeningen (persoonlijke of zakelijke).

2.3 Toepasselijkheid van enige algemene of specifieke bepaling in voorwaarden van derden die afwijkt van Voorwaarden wordt door Phoenix niet erkend. Mondelinge overeenstemming, aanvullingen, amenderingen en/of aanvullende overeenkomsten binden Phoenix slechts nadat Phoenix bedoelde afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

2.4 Phoenix garandeert dat Diensten voldoen aan de bepalingen van de Overeenkomst en aan de specificaties zoals omschreven in het Aanbod. Voorwaarden die met Phoenix zijn overeengekomen, zijn niet automatisch van toepassing op vervolgorders.

2.5 Phoenix kan niet tot nakoming van een Aanbod verplicht worden indien vaststaat dat de Klant heeft begrepen of heeft kunnen begrijpen dat het Aanbod geheel of ten dele een evidente fout bevat.

2.6 Phoenix behoudt zich het recht voor om orders en klanten te weigeren, zonder opgaaf van reden.

2.7 Phoenix’ diensten zijn beschikbaar voor natuurlijke- en rechtspersonen voor gebruik met een IBAN en staatsburgerschap van een van de Single Euro Payments Area (SEPA) landen of vaste woon- en verblijfplaats in een SEPA land.

2.7.1 In uitzondering op artikel 2.7, zijn onze diensten niet beschikbaar voor gebruik in combinatie met een IJslands of Cypriotisch IBAN.


3 Disclaimer

3.1 De Klant erkent dat de waarde van Cryptovaluta sterk kan fluctueren en dat Phoenix geen enkele vorm van zekerheid of garantie kan verstrekken voor de waarde en waardeontwikkeling van de Cryptovaluta. Als gevolg van bedoelde waardefluctuaties kunnen de Cryptovaluta van de Klant op elk moment in waarde vermeerderen of verminderen. Elke valuta - virtueel of reëel - kan onderhevig zijn aan sterke waardeschommelingen en kan zelfs waardeloos worden. Geen enkele centrale bank kan beschermende of corrigerende maatregelen treffen om de waarde van cryptovaluta te beschermen tijdens een crisis.

3.2 Overige risico’s kunnen zich voordoen die Phoenix niet voorzien heeft en nog niet geïdentificeerd heeft. Het is aan de Klant om een doordachte afweging te maken of zijn financiële situatie en risicobereidheid het toelaten om Cryptovaluta te kopen.

3.3 Phoenix wijst alle aansprakelijkheid af voor alle schade en verliezen die ontstaan door incorrect gebruik van de Diensten. De Klant dient voorafgaand aan het gebruik van Diensten kennis te nemen van de Voorwaarden, FAQ’s, Phoenix gidsen en van het Phoenix Privacy Beleid.

3.4 Phoenix geeft geen enkel investerings- of financieel advies in verband met de verlening de Diensten. Phoenix kan informatie verstrekken over de prijs, volatiliteit en oorzaken van waardeontwikkelingen, maar bedoelde informatie kan niet beschouwd of uitgelegd worden als een investerings- of financieel advies. Elke beslissing van de Klant om Cryptovaluta te kopen en te verkopen is de eigen beslissing en verantwoordelijkheid van de Klant. Phoenix is niet aansprakelijk voor enige geleden schade of verlies uit bedoelde aankoop en verkoop.

3.5 Uit het feit dat Phoenix specifieke Cryptovaluta toevoegt of uitsluit van de Diensten kan niet beschouwd of uitgelegd worden als een indicatie of advies om bedoelde Cryptovaluta te kopen of te verkopen.


4 Levering

4.1 Levering door Phoenix van de Cryptovaluta die door de Klant zijn gekocht vindt plaats door verzending van de Cryptovaluta naar het Wallet adres dat is opgegeven door de Klant.

4.2 Levering door de Klant van de Cryptovaluta die aan Phoenix zijn verkocht vindt plaats door verzending van de Cryptovaluta naar het Wallet adres dat is opgegeven door Phoenix.

4.3 Levering door Phoenix is afhankelijk van de beschikbaarheid (uit voorraad) van de Cryptovaluta.

4.4 Een verwerkte transactie is onomkeerbaar. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle benodigde data volledig en correct te verstrekken.

4.5 Voor het geval Phoenix misbruik of fraude vermoedt, behoudt Phoenix zich het recht voor om een of meer transacties van de Klant uit te stellen totdat de legitimiteit van de verdachte transactie is vastgesteld.


5 Orders tot Aankoop

5.1 Phoenix maakt gebruik van actuele wisselkoersen en diverse beurzen. De wisselkoersen kunnen fluctueren. De aankoopwaarde van een transactie wordt uitgedrukt als het aantal van de Cryptovaluta op het moment van succesvolle plaatsing in de Account van de Order tot aankoop. Dat moment kan verschillen per betaalmethode.

5.2 Bij de betaling met Bancontact / Mistercash, Giropay, iDeal, Mybank en Sofort wordt het aantal Cryptovaluta bepaald nadat de Klant zijn keuze heeft ingegeven voor:

 • het aantal Cryptovaluta of de aankoopprijs;

 • Wallet adres;

 • betaalmethode;

 • aanvaarding Algemene Voorwaarden.

Door de Koop/Buy knop te activeren en te bevestigen dat de aanvullende waarschuwing is gelezen en begrepen, wordt het Aanbod gedurende twintig (20) minuten gefixeerd. Binnen bedoelde tijdsspanne dienen de volgende acties te worden uitgevoerd om de Order voor het aangegeven aantal Cryptovaluta te voltooien:

 • volg alle betaalinstructies en controleer vervolgens of de betaling is afgerond; en

 • klik om terug te keren naar de Order pagina in het Account, waarmee de voltooiing van de betaling wordt bevestigd.

Als de Order status op de Account pagina aangeeft “Succes” dan is het aantal Cryptovaluta gefixeerd en gegarandeerd.

5.3 Bij betaling met SEPA en TrustPay wordt het aantal Cryptovaluta bepaald nadat de Klant zijn keuze heeft ingegeven voor:

 • het aantal Cryptovaluta of de aankoopprijs;

 • Wallet adres;

 • betaalmethode;

 • aanvaarding Algemene Voorwaarden.

Door de Koop/Buy knop te activeren button en te bevestigen dat de aanvullende waarschuwing is gelezen en begrepen, wordt het Aanbod gedurende twintig (20) minuten gefixeerd. Binnen bedoelde tijdsspanne dienen de volgende acties te worden uitgevoerd om de Order voor het aangegeven aantal Cryptovaluta te voltooien:

 • volg alle betaalinstructies en controleer vervolgens of de betaling is afgeschreven van de bankrekening van u als Klant; en

 • klik de groene knop om te bevestigen dat de betaling voltooid is (indien afgeschreven); en

 • bevestig kennisneming van de mededeling dat de Klant op het punt staat om de Overeenkomst met Phoenix aan te gaan.

Als de Order status op de Account pagina aangeeft “Wachten op ontvangst betaling” dan is het aantal Cryptovaluta gefixeerd en gegarandeerd.

5.4 Een voltooide betaling en de overgang van eigendom van de gekochte Cryptovaluta is definitief en kan niet worden teruggedraaid. De Klant ziet uitdrukkelijk af van het recht om de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de aankoop van Cryptovaluta. De Klant erkent dat het bepaalde in Boek 7, Titel 1, Afdeling 9A Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op zijn aankoop van Cryptovaluta. Indien en voor zover de Klant de gekochte Cryptovaluta wil ruilen of retourneren dan dient hij dat te doen door middel van een nieuwe overeenkomst.

5.5 Gelet op de regels voor koop op afstand zoals vastgelegd in Boek 7, Titel 1, Afdeling 9A Burgerlijk Wetboek, streeft Phoenix naar verwerking van Orders binnen twee (2) werkdagen volgend op de dag van ontvangst van de betaling. Indien de betaling niet tijdig, niet volledig of zonder correcte betaalreferentie verzonden is, dan heeft Phoenix het recht om de Order te annuleren. In geval van annulering door Phoenix is Phoenix niet aansprakelijk voor de financiële of juridische consequenties die het gevolg kunnen zijn van de annulering.

5.6 Het ingeven van de correcte gegevens, zoals het aantal Cryptovaluta, het (Cryptovaluta) ontvangstadres en e-mailadres, is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant. De Klant verklaart dat hij accurate en volledige informatie heeft verstrekt. Het verstrekken van onjuiste en incomplete informatie kan leiden tot financieel verlies. De Klant aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de financiële en juridische gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie door de Klant. De Klant erkent dat hij informatie voor eigen rekening en risico verstrekt.

5.7 In geval van i) technische problemen, ii) van onjuiste of inconsistente gegevens verstrekt door de Klant, iii) van overmacht of iv) van benodigde nader onderzoek, kan de verwerking van de Order worden vertraagd.

5.8 Indien i) verzending van de gekochte Cryptovaluta naar het Wallet adres niet mogelijk is (omdat de bestelde Cryptovaluta niet voorradig zijn of niet meer aangeboden worden), ii) indien om een andere reden vertraging optreedt of iii) indien een Order niet of slechts ten dele kan worden vervuld, dan kan uitsluitend Phoenix besluiten om het betaalde bedrag over te boeken naar de bankrekening van de Klant, dan wel om over alternatieven te overleggen met de Klant.

5.9 Phoenix heeft aan haar leveringsverplichting voldaan op het moment dat de Cryptovaluta bevestigd zijn in de Blockchain voor bedoelde Cryptovaluta. Bedoelde bevestiging wordt verkregen door de unieke transactie-identificatie (“TxID”) of het Wallet adres in de Block-explorer (Block-verkenner) van bedoelde Cryptovaluta in te voeren.

5.10 Indien i) de Klant een Order heeft geplaatst maar verzuimt deze te betalen, ii) indien de Klant niet de correcte betaalgegevens heeft gebruikt of iii) indien het volledige bedrag niet binnen zeven (7) dagen is ontvangen dan heeft Phoenix het recht om de Overeenkomst en/of het Account te beëindigen. Phoenix is in dat geval gerechtigd om de kosten als gevolg van i) het niet betalen of het niet tijdig betalen, ii) van het gebruiken van onjuiste betaalgegevens en iii) van nalatigheid van de Klant, op de Klant te verhalen.

5.11 Indien zich een Blockchain Split of Hard Fork voordoet:

 • dan is Phoenix niet verplicht beide chains en de daarmee corresponderende Cryptovaluta’s te ondersteunen, tenzij Phoenix bedoelde ondersteuning aankondigt op de Website;

 • en indien een Order is aangemaakt door de Klant, dan heeft de Klant geen recht op de nieuw gecreëerde cryptovaluta die zijn ontstaan na de Blockchain Split / Hard Fork.

5.12 De Klant heeft geen recht op ICO Tokens die naar een Phoenix adres zijn verzonden.
Indien de Klant coins rechtstreeks naar een ICO adres stuurt en de ICO Tokens vervolgens teruggestuurd worden naar het Phoenix adres dan zal Phoenix niet de software installeren om de ontvangen coins terug te halen. ICO Tokens die worden ontvangen op Phoenix adressen worden als verloren beschouwd en kunnen niet geclaimd worden door de Klant. Let op: zend geen Cryptovaluta direct van Anycoindirect.eu naar een ICO.

5.13 Phoenix kan een minimum bedrag in Euro's hanteren per Order tot koop, welk bedrag alsdan wordt gepubliceerd en geactualiseerd op de Website. Indien bedoeld minimum bedrag niet wordt bereikt bij het plaatsen van een Order tot koop dan wordt dat meegedeeld op de Order pagina.


6 Orders tot Verkoop

6.1 Phoenix maakt gebruik van actuele wisselkoersen en diverse beurzen. De wisselkoersen kunnen fluctueren. De verkoopwaarde van een transactie wordt uitgedrukt in de waarde van de Cryptovaluta op het moment van succesvolle plaatsing van de Order tot verkoop in het Account.

Het aantal Cryptovaluta wordt bepaald nadat de Klant zijn keuze heeft ingegeven voor:

 • het aantal Cryptovaluta of de aankoopprijs;

 • IBAN en tenaamstelling;

 • aanvaarding Voorwaarden.

Door de Verkoop/Sell knop te activeren en te bevestigen dat de aanvullende waarschuwing is gelezen en begrepen, wordt het Aanbod tegen de dan geldende koers gedurende vijfentwintig (25) minuten gefixeerd. Binnen bedoelde tijdsspanne dient de Klant het gespecificeerde aantal Cryptocurrency te sturen naar het op de Order-pagina aangegeven Phoenix Wallet adres.

Als de Order status op de Account pagina aangeeft “Succes” dan is het antal Cryptovaluta en deverkoopwaarde in Euro gefixeerd en gegarandeerd.

6.2 Het ingeven van de correcte gegevens voor het ontvangen van de verkoopopbrengst is de eigen verantwoordelijkheid van de Klant. Schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste informatie en uit het verzenden van de Cryptocurrency naar een Wallet adres dat niet door Phoenix voor dat doel is opgegeven wordt niet vergoed door Phoenix.

De Klant aanvaardt volledige verantwoordelijkheid voor de financiële en juridische gevolgen van het verstrekken van onjuiste informatie door de Klant. De Klant erkent dat hij informatie voor eigen rekening en risico verstrekt.

6.3 Het volledige aantal Cryptocurrency zoals aangegeven in de Order tot verkoop dient op het Phoenix Wallet adres te zijn ontvangen binnen de aangegeven tijdsspanne. Indien de Order niet volledig of niet tijdig is ontvangen dan wordt de Order geannuleerd.

6.4 Een voltooide betaling en de overgang van eigendom van de gekochte Cryptovaluta is definitief en kan niet worden teruggedraaid. De Klant ziet nadrukkelijk af van het recht om de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de verkoop op afstand van Cryptovaluta. De Klant erkent dat het bepaalde in Boek 7, Titel 1, Afdeling 9A Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is op zijn aankoop van Cryptovaluta.

6.5 In geval van i) technische problemen, ii) van onjuiste of inconsistente gegevens verstrekt door de Klant, iii) van overmacht of iv) van benodigde nader onderzoek, kan de verwerking van de Order tot verkoop worden vertraagd.

6.6 Indien zich een Blockchain Split of Hard Fork voordoet:

 • dan is Phoenix niet verplicht beide chains en de daarmee corresponderende Cryptovaluta’s te ondersteunen, tenzij Phoenix bedoelde ondersteuning aankondigt op de Website;

 • en als dat zich voordoet tijdens het aanmaken van een Order tot verkoop door de Klant of tijdens de verwerking van de Order tot verkoop door Phoenix, dan heeft de Klant geen recht op de nieuw gecreëerde cryptovaluta die zijn ontstaan na de Blockchain Split / Hard Fork;

 • dan worden alle nieuw gecreëerde / "forked" Cryptocurrency die de Klant stuurt naar een Legacy-adres als verloren beschouwd en kunnen deze niet geclaimd worden door de Klant.

6.7 Betaling van de opbrengst door Phoenix vindt doorgaans plaats op de werkdag waarop alle aan Phoenix verkochte Cryptocurrency zijn ontvangen op het het Phoenix Wallet adres zoals aangegeven in de Order tot verkoop en zijn bevestigd in de Blockchain, doch ten hoogste twee (2) werkdagen later. Voor grotere transacties (vanaf EUR 50.000) wordt de Klant geadviseerd om contact op te nemen met Phoenix Support.

6.8 De Klant verklaart dat:

 • de Cryptocurrency die hij aanbiedt rechtmatig verkregen zijn;

 • dat hij is van bedoelde bankrekening die hij voor bedoelde overboeking heeft opgegeven gebruik te maken en

 • dat hij naar waarheid alle door Phoenix vereiste gegevens en informatie heeft verstrekt.

6.9 Indien de Order tot verkoop is geannuleerd, maar Phoenix heeft het aantal Cryptocurrency wel geheel of gedeeltelijk ontvangen, dan dient de Klant contact op te nemen met Phoenix Support, waarna de Klant kan besluiten om hetzij:

 • de Cryptocurrency te retourneren naar een door de Klant op te geven Wallet adres; of

 • de opbrengst, berekend tegen de wisselkoers van het moment waarop Phoenix de keuze van de Klant verwerkt, te ontvangen van Phoenix.

6.10 Indien Phoenix niet het volledige aantal Cryptocurrency ontvangt op het aangegeven Wallet adres voor de Order tot verkoop:

 • dan, als het ontvangen aantal Cryptovaluta tot en met 20% lager is dan het door de Klant geïndiceerde aantal, wordt de Order tot verkoop automatisch aangepast tot het ontvangen aantal en wordt de uitbetaling van de opbrengst aangepast aan het aangepaste aantal en totaalprijs. In dit geval is terugbetaling door Phoenix niet mogelijk.

 • dan, als het ontvangen aantal meer dan 20% lager is dan het door de Klant geïndiceerde aantal, slaagt de Order tot verkoop niet en dient de Klant contact op te nemen met Phoenix Support. De Klant kan vervolgens besluiten om hetzij:

  • de Cryptocurrency te retourneren naar een door de Klant op te geven Wallet adres; of

  • de opbrengst, berekend tegen de wisselkoers van het moment waarop Phoenix de keuze van de Klant verwerkt, te ontvangen van Phoenix.

6.11 De Klant heeft geen recht op terugbetaling voor Orders tot Verkoop met een marktwaarde lager dan EUR 30, in welk geval de Klant in zijn Account ter compensatie credits ontvangt die berekend zijn tegen de actuele marktwaarde.


7 Prijzen

7.1 Prijzen worden niet verhoogd tijdens de duur van het Aanbod, tenzij wet- of regelgeving Phoenix daartoe dwingt. De prijs wordt gefixeerd gedurende de aangegeven tijdsspanne tijdens de voortgang van de betaling. In bedoelde tijdsspanne wijzigt Phoenix de geoffreerde prijs en het geoffreerde aantal niet.

7.2 Alle op de Website gepubliceerde prijzen en gegevens kunnen drukfouten bevatten. Phoenix aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van bedoelde fouten.

7.3 Alle prijzen op de Website zijn genoteerd in Euro’s (€, EUR). Indien de Klant in een andere lokale Europese valuta wenst te betalen dan zijn de conversiekosten tussen de Euro en bedoelde nadere valuta voor rekening van de Klant.


8 Kosten

Phoenix berekent een all-in toeslag voor zijn Diensten. Bedoelde toeslag bestaat uit:

Beurs opnamekosten:

 • een vast percentage afhankelijk van het volume;

 • wordt bepaald door derden;

 • begrepen in de prijs van het Aanbod.

Betaalmethode kosten:

 • afhankelijk van de betaalmethode;

 • wordt bepaald door derden;

 • aangegeven in het Aanbod.

Mining Fee (Verzendkosten):

 • afhankelijk van het Blockchain verkeer;

 • afhankelijk van het type Cryptocurrency;

 • wordt bepaald door derden;

 • aangegeven in het Aanbod.

Volatiliteitsrisico toeslag:

 • afhankelijk van de fluctuaties in de markt;

 • begrepen in de prijs van het Aanbod.

Phoenix Service toeslag:

 • een van bedrag in Euro's plus een vast percentage;

 • begrepen in de prijs van het Aanbod.


9 Ken-Uw-Klant beleid

9.1 Regelgeving voor financiële dienstverlening gebiedt dat Phoenix actie onderneemt tegen misbruik teneinde haar klanten te beschermen en om financiële overtredingen door middel van de Diensten te te voorkomen (zoals oplichting, fraude, witwassen en financiering van terrorisme).

9.2 Vanuit het Ken-Uw-Klant-beginsel is Phoenix verplicht om persoonlijke gegevens van de Klant te verzamelen voorafgaand aan verlening van de Diensten. Bedoelde informatie kan onderworpen aan een regelmatige controle tot vijf (5) jaar na een transactie met de Klant.

Bij elke aankoop voor een bedrag hoger dan EUR 100 worden de identiteit en persoonlijke gegevens van de Klant geverifieerd en vastgesteld. Bedoeld bedrag kan wijzigen indien Phoenix daar aanleiding toe ziet of indien wet- en regelgeving Phoenix daartoe verplichten.

Bij het plaatsen van een Order legt Phoenix de gegevens van de Klant vast in de database van de Klant. Phoenix conformeert zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en deelt informatie van de Klant niet met derden. Zie verder het Phoenix Privacy Beleid.

9.3 Phoenix respecteert de privacy van de Klant en garandeert de vertrouwelijke omgang met de persoonlijke gegevens van de Klant.

9.4 Phoenix behoudt zich het recht voor om onderzoek te doen of te laten doen indien Phoenix verdachte activiteiten, fraude, witwassen of terrorismefinanciering vermoedt. Phoenix kan derden om informatie verzoeken en externe bronnen raadplegen om te identiteit van de Klant te verifiëren en vast te stellen.

9.5 Indien het vermoeden van fraude, witwassen of terrorismefinanciering wordt bevestigd dan worden de transactie en Account onmiddellijk bevroren. Deze maatregel zal in alle gevallen medegedeeld worden aan de autoriteiten en relevante derden.

9.6 Alle gegevens lekken of vermoede gegevens lekken worden binnen 72 uur gemeld bij de relevante autoriteiten.


10 Conformiteit

10.1 Indien de Klant constateert of redelijkerwijs dient te constateren dat een transactie of betaling niet correct of niet compleet is dan dient de Klant die constatering schriftelijk per e-mail onverwijld te melden aan Phoenix, doch niet later dan twee (2) dagen volgend op de dag van de transactie. Indien de Klant dit nalaat is de Phoenix gerechtigd het onterecht ontvangen deel terug te vorderen van de Klant.

10.2 Indien Phoenix de constatering of klacht van de Klant gegrond acht dan kan Phoenix overwegen om tot vergoeding over te gaan, zij het dat bedoelde vergoeding beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende transactie.

10.3 Geen vergoeding zal worden overwogen door Phoenix indien:

 • de Klant nalatig is jegens Phoenix;

 • de betaling en/of de Cryptocurrency zijn blootgesteld aan ongebruikelijke omstandigheden, onjuist behandeld zijn of behandeld zijn in strijd met de instructies op de Website of in de Phoenix handleidingen; of

 • de klacht voortvloeit uit veranderde wet- en regelgeving.


11 Overmacht

11.1 Phoenix is niet aansprakelijk voor schade indien de verplichtingen van Phoenix niet kunnen worden nagekomen als gevolg van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt begrepen elke oorzaak buiten de invloedssfeer van Phoenix en elke situatie die Phoenix niet kan of redelijkerwijs niet zou moeten worden toegerekend aan Phoenix. Behalve gebruikelijke overmachtsituaties behoren verstoorde externe internetverbindingen, instabiliteit van het Blockchain-netwerk, storingen van banken en in het bankverkeer, stroomstoringen, storingen van e-mailverkeer en onvoorzien overheidsingrijpen tot overmacht voor de toepassing van de Voorwaarden.

11.3 In geval van overmacht behoudt Phoenix zich het recht voor om haar verplichtingen op te schorten, om de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden of om de Overeenkomst zodanig aan te passen of te laten aanpassen dat uitvoering van de Overeenkomst alsnog mogelijk is. De Klant erkent dat Phoenix voor schade die het gevolg is van overmacht geen boete of vergoeding verschuldigd is.

11.4 Indien Phoenix bij de aanvang van de overmachtsituatie haar verplichtingen slechts ten dele is nagekomen of kan nakomen dan heeft Phoenix het recht om om de het deel van de Diensten dat geleverd is of geleverd kan worden separaat aan de Klant in rekening te brengen. Alsdan is de Klant gehouden bedoelde Diensten te betalen als betrof het een separate overeenkomst.


12 Toepasselijk recht / rechtsgebied

12.1 De Overeenkomst en de Voorwaarden zijn opgesteld naar en worden beheerst door Nederlands recht.

12.2 Geschillen voortvloeiend uit de Overeenkomst en de Voorwaarden tussen De Klant en Phoenix die niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, worden geadieerd bij de competente rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch.


13 Wijzigingen

13.1 Phoenix behoudt zich het recht deze Voorwaarden van tijd tot tijd te herzien, wijzigen of aan te passen. Hieronder valt ook dat Phoenix het recht heeft informatie toe te voegen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving.


14 Phoenix' Contact informatie

14.1 Alle vragen met betrekking tot Voorwaarden, het Account, de Diensten en de verplichtingen voortvloeiend uit de Voorwaarden dienen gericht te worden aan Phoenix Support via e-mail of een support ticket.

Release datum: 12 juni 2018