Het Privacy beleid geldt voor iedereen die de website anycoindirect.eu bezoekt of anderszins gebruik maakt van de dienstverlening van Anycoin Direct.

1. Beheer

De website Anycoin Direct. staat onder beheer van Anycoin Direct. De contactgegevens zijn te vinden op https://anycoindirect.eu. onder contactgegevens.


2. Gegevens van bezoekers

2a) Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de website genoemd in lid1 worden bewaard, gegevens die niet nodig zijn voor de dienstverlening van Anycoin Direct worden geanonimiseerd. Identificeerbare gegevens die noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van Anycoin Direct worden indien nodig opgeslagen. Hierbij wordt de wet bescherming persoonsgegevens in acht genomen.

Anycoin Direct kan de gegevens die door de klant verstrekt worden onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • 2b) Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een e-mail waarin inloggegevens vermeld staan.

  • 2c) Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van nieuws met betrekking tot de dienstverlening van Anycoin Direct.

  • 2d) Het (incidenteel) sturen van e-mails als dit noodzakelijk is voor verdere samenwerking tussen de klant en Anycoin Direct.

  • 2e) Het uitvoeren van door de klant gevraagde diensten zoals aangeboden wordt op de website genoemd in lid 1.


3. Cookies
  • 3a) Anycoin Direct. maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website mogelijk te maken en te optimaliseren.

  • 3b) De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen.

  • 3c) Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.


4. Beveiliging

De gegevens die de klant aan Anycoin Direct verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.


5. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Anycoin Direct zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel:

  • 5a) Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

  • 5b) In geval van fraude of andere onwenselijke handelingen kunnen de gegevens verstrekt worden aan de daarvoor bevoegde autoriteiten.


6. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over dit privacy beleid terecht bij Anycoin Direct. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van dit privacy beleid.


7. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Anycoin Direct kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Anycoin Direct voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.


8. Disclaimer

Anycoin Direct is gerechtigd de inhoud van dit privacy beleid te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.


Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-6-2014.