PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID van Anycoin Direct

Inleiding

Anycoin Direct wil u een veilig, dienstbaar, betrouwbaar en transparant Platform aanbieden. Door middel van dit Privacybeleid willen we u zo goed mogelijk informeren over uw rechten en plichten en die van Anycoin Direct, volgend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit Privacybeleid is van toepassing voor alle klanten en gebruikers van de Diensten van Anycoin Direct en alle bezoekers van het Platform (de website https://anycoindirect.eu/ (‘Website’), en de mobiele applicatie (‘Anycoin Direct App’). Het Privacybeleid vormt een aanvulling op de Algemene Voorwaarden. Het Cookiebeleid maakt deel uit van dit Privacybeleid. Door het openen van een Account en het gebruik van een van de Diensten aangeboden op het Platform, erkent u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

Definities

Persoonsgegevens Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Betrokkene Een individu dat het onderwerp is van Persoonsgegevens. In dit Privacybeleid kan naar een Betrokkene worden verwezen met ‘bezoeker(s)’, ‘Klant(en)’ en/of ‘gebruiker(s)’, maar deze termen hebben allemaal dezelfde betekenis.

Verwerking Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;

Verwerker Een natuurlijk persoon of rechtspersoon, openbare instantie, (overheids)instelling of ander lichaam die/dat persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

Alle andere woorden die met een hoofdletter beginnen hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Voorwaarden: https://anycoindirect.eu/nl/algemene-voorwaarden.

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Anycoin Direct;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • U geeft toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

Bij het aanmaken en registreren van een Account bent u verplicht om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken overeenkomstig Europese en/of nationale wetgeving. Na registratie van uw Account, beoordeelt Anycoin Direct of een zakelijke relatie/overeenkomst tot stand komt. Deze overeenkomst is een vereiste om u de Diensten van Anycoin Direct te kunnen aanbieden (zie Artikel 2 van de Algemene Voorwaarden). Deze gegevens, als beschreven in dit Privacybeleid, dienen voor het identificeren en verifiëren van uw identiteit en dient Anycoin Direct te verwerken om te voldoen aan Europese en/of nationale wet- en regelgeving. Daarnaast vraagt Anycoin Direct u toestemming om bepaalde gegevens te verwerken. Indien geen zakelijke relatie tot stand komt, dienen de persoonsgegevens toch verwerkt en bewaard te worden door Anycoin Direct, overeenkomstig wet- en regelgeving en op basis van gegeven toestemming. Tijdens de registratie dient u kennis te nemen van het Privacybeleid en een bevestigende handeling uit te voeren waardoor toestemming voor het verzamelen, verwerken en/of opslaan van de Persoonsgegevens wordt vastgelegd door Anycoin Direct.

 

Artikel 1.2 - Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Anycoin Direct informeert u hierbij over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Door verwerking van Persoonsgegevens door middel van geautomatiseerde middelen worden variabelen gewogen en worden waarden toegekend aan de resultaten. Deze activiteiten zijn gebaseerd op een wettelijke verplichting, in samenhang met de anti-witwasrichtlijnen van de Europese Unie en de omzetting hiervan in nationale wetgeving. Bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering vereist de implementatie van een geautomatiseerde risicogebaseerde benadering (Risk-Based Approach, RBA). Dit systeem omvat veel van de bestaande maatregelen voor het kunnen reageren op (vermeend) frauduleus gebruik. Het systeem kan echter ook op een waakzame en voorspellende manier handelen. Indien u van mening bent dat uw fundamentele rechten negatief beïnvloed zijn door geautomatiseerde besluitvorming kunt u contact opnemen met onze afdeling Klantondersteuning voor een door een mens uitgevoerde herziening. Anycoin Direct neemt hiermee Artikel 22 AVG in acht.

 

Artikel 2.1 - Verzamelen van Persoonsgegevens

De onderstaande gegevens worden door Anycoin Direct verzameld, verwerkt en/of opgeslagen. De gegevens worden opgeslagen in het Platform, inclusief de Website en Anycoin Direct App.

 • E-mailadres, voor- en achternaam, adres (land, plaats, postcode, straat en huisnummer)

Verplichte informatie die u ten tijde van het aanmaken van het Account dient te verstrekken. U identificeert zichzelf en zorgt ervoor dat de informatie juridisch gezien juist is. Deze informatie is van belang voor het gebruik van de Diensten.

 • Geboortedatum

U dient minimaal achttien (18) jaar oud te zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten.

 • (Registratie-) IP

Het IP-adres wordt automatisch verzameld en opgeslagen ten tijde van het aanmaken van het Account en/of tijdens het gebruik van de diensten. Het IP-adres maakt deel uit van de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen ter bescherming van uw klantaccount.

 • Bankrekeningnummer en rekeninghouder

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de Diensten worden zowel het bankrekeningnummer als de rekeninghouder met het Account geassocieerd. Zo zorgen wij ervoor dat u alleen uw persoonlijke bankgegevens kunt gebruiken wanneer u gebruik maakt van de Diensten. Als u een gezamenlijke bankrekening heeft, vragen we u schriftelijk bewijs te overleggen dat beide personen wettelijk gemachtigd zijn om de bankrekening te gebruiken.

 • Creditcardnummer en creditcardhouder

Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor bankrekeningen.

 • Coin-adres(sen)

Alle gebruikte Coin-adressen worden geautomatiseerd verzameld, verwerkt en opgeslagen door Anycoin Direct en kunnen voortdurend worden gecontroleerd op eventueel (eerder) gebruik om de veiligheid en integriteit van het platform te beschermen.Alle gebruikte Coin-adressen worden geautomatiseerd verzameld, verwerkt en opgeslagen door Anycoin Direct en kunnen voortdurend worden gecontroleerd op eventueel (eerder) gebruik om de veiligheid en integriteit van het platform te beschermen.

 • Telefoonnummer

We vragen uw telefoonnummer ter beveiliging en verificatie van uw account, de mogelijkheid tot instellen van 2FA en om mogelijk contact met u op te nemen.

 • Geslacht

Ter verificatie in te vullen: ‘vrouw’, ‘man’, ‘anders’ of ‘wil ik niet zeggen’.

 • Verificatievragen

Op basis van wet- en regelgeving kan Anycoin Direct risico gebaseerd bepaalde verificatievragen aan u stellen. Uw antwoorden worden verwerkt en opgeslagen in het Account. De vragen kunnen gaan over uw financiële situatie, zoals beroepsstatus en inkomen. 

 • Reisdocument

Ter vaststelling en verificatie van uw identiteit is Anycoin Direct verplicht een kopie van uw identificatiebewijs te verwerken.

 1. Dit kan een door een erkende overheid uitgegeven identificatiebewijs, paspoort of verblijfsvergunning zijn;
 2. Indien u in Nederland of, Oostenrijk, Frankrijk, Italië of het Verenigd Koninkrijk woonachtig bent, is het mogelijk een geldend rijbewijs uit uw land te verifiëren.
 • Klachten in het klachtenregister

Indien u een klacht indient bij Anycoin Direct zal de omschrijving van uw klacht en eventuele persoonsgegevens die u hierin noemt, verwerkt worden in een klachtenregister.

 •  Bewijs van (rechtmatig) verblijf

Indien u in Oostenrijk woont, ben u verplicht een bewijs van rechtmatig verblijf aan te leveren. Indien u in een ander land woont dat is aangesloten bij SEPA en/of de Europese Unie (EU), is het bewijs van (rechtmatig) bewijs vrijwillig aan te leveren voor verkrijging van hogere limieten.

 • Vault balans

We houden de balans in uw Vault bij. Hiervoor verwerken we uw volume per cryptocurrency, volume in EUR en totalen.

 • Opnames van telefonische- en/of videogesprekken (online videoverificatie)

We verwerken en bewaren video- en audio-opnames van gesprekken tussen u en Anycoin Direct.

 • Herkomst van middelen

In bepaalde situaties kunnen wij van u bewijs van middelen/fondsen verzoeken, overeenkomstig artikel 10 van onze algemene voorwaarden.

Artikel 2.2 – Vrijwillig delen van gegevens

U heeft de vrijwillige keuze om aanvullende Persoonsgegevens te verstrekken voor het verhogen van bestedingslimieten in uw Account. Een hoger bestedingslimiet komt overeen met hogere aankoop-, verkoop en handelslimieten. Anycoin Direct verwerkt aanvullende Persoonsgegevens wegens gerechtvaardigde belangen met het oog op preventie van fraude. Verwerken van aanvullende Persoonsgegevens over de identiteit van de Klant is noodzakelijk wanneer deze hogere limieten wenst, aangezien hogere aankoop-, verkoop- en handelslimieten frauduleus gebruik aantrekken. Voor het garanderen van een veilige handelsomgeving en het beschermen van Anycoin Direct tegen schade is het van essentieel belang om uw identiteit vast te stellen en te verifiëren. In het licht van het uitgangspunt van minimalisering van gegevens hangt de omvang van de vereiste aanvullende Persoonsgegevens in beginsel af van de door u gewenste limieten.

Alvorens aanvullende Persoonsgegevens te verstrekken dient u kennis te nemen van het Privacybeleid, en het meldingsproces per onderdeel te bevestigen door middel van een handeling die door Anycoin Direct wordt vastgelegd.

Alle andere door u rechtstreeks of indirect aan Anycoin Direct verstrekte Persoonsgegevens worden geacht vrijwillig en met toestemming verstrekt te zijn. Het verstrekken van niet verzochte (mogelijk bijzondere) persoonsgegevens is uw eigen verantwoordelijkheid en risico. Anycoin Direct is niet aansprakelijk voor de verwerking hiervan. Onder deze gegevens vallen onder andere uw BSN, financiële- en/of strafrechtelijke gegevens op een bewijs van rechtmatig verblijf of persoonsgegevens van andere personen die geen Account hebben bij Anycoin Direct. Deze persoonsgegevens mag u afschermen bij het aanleveren van opgevraagde documenten. Anycoin Direct kan besluiten om zowel de aanvullende als deze vrijwillig verstrekte (Persoons)gegevens te gebruiken voor interne doelen.

Anycoin Direct behoudt zich het recht voor om, met het oog op het verlenen van adequate klantondersteuning, u te vragen om uw identiteit te bewijzen.

Artikel 2.3 – Persoonsgegevens van minderjarigen en kwetsbare personen

U moet ten minste achttien (18) jaar oud zijn om de Diensten te gebruiken. Anycoin Direct heeft niet de intentie persoonsgegevens van minderjarigen te verwerken. Indien u als minderjarige een account aanmaakt en uw gegevens met ons deelt, verwerkt en bewaart Anycoin Direct de gegevens vanwege wettelijke verplichtingen. Dezelfde rechten gelden als uiteengezet in artikel 7 van dit privacybeleid.

Indien u valt onder een categorie van kwetsbare natuurlijke personen volgens de GDPR, zal Anycoin Direct deze gegevens niet actief bij u opvragen. Anycoin Direct zal geen onderscheid maken in de verwerking, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Artikel 2.4 - Customer Due Diligence en KYC

Anycoin Direct is als financiële instelling verplicht zich te houden aan het “Ken uw Klant” (Know Your Customer, KYC) principe en dient Customer Due Diligence onderzoek uit te voeren, in overeenstemming met Europese en nationale wet- en regelgeving. Het CDD en KYC-proces omvat een aantal verificatiestappen, afhankelijk van de gewenste omvang van de diensten. Het Ken uw Klant-beleid wordt verder toegelicht in Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden. Een aantal van uw persoonsgegevens (genoemd in artikel 2.1) dient door Anycoin Direct verwerkt en bewaard te worden om aan de CDD en KYC verplichtingen te voldoen.

Artikel 3 - Vertrouwelijkheid en doorgifte van Persoonsgegevens

Anycoin Direct respecteert de privacy van al haar bezoekers en klanten. Anycoin Direct kan persoonsgegevens overdragen, delen of op enige andere wijze beschikbaar stellen aan verwante entiteiten binnen de Anycoin Direct groep.

Anycoin Direct zal geen persoonsgegevens overdragen, verkopen, verhuren of op enige andere wijze beschikbaar stellen aan derden, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van EU-recht of het recht van een lidstaat en/of voor het verlenen van assistentie aan de Financial Intelligence Unit (FIU) en/of het verlenen van assistentie aan nationale wetshandhavingsinstanties en/of ter bescherming van de financiële positie van Anycoin Direct in het geval van frauduleuze orders of uitblijvende betalingen. Indien Anycoin Direct een verzoek om bekendmaking ontvangt, zal Anycoin Direct u als klant onverwijld hiervan in kennis stellen, tenzij dit Anycoin Direct verboden is. Zie hiervoor ook Artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4 - Gebruik van gegevens

Anycoin Direct kan de door u verstrekte gegevens voor een aantal doeleinden gebruiken, zoals:

 • Voldoen aan geldende wet- en regelgeving.
 • Het uitvoeren van cliëntenonderzoek en wat volgens de wet daaronder valt.
 • Het opsporen van fraude, illegale activiteiten of inbreuken ten aanzien van de Diensten.
 • Het vastleggen van transactiegegevens t.b.v. financiële administratie.
 • Het vastleggen van evt. vorderingen of geschillen t.b.v. juridische administratie.

Uitvoeren van de overeenkomst

 • Het faciliteren en uitvoeren van door u verzochte en door Anycoin Direct aangeboden diensten.
 • Het verwerken van orders, transacties en betalingen.
 • Betalingen uit laten voeren van en naar de Vault door Stichting Anycoin Direct Hodling Services. In dit geval wordt de IBAN en naam van de Klant verwerkt door de Stichting.
 • Communicatie via o.a. e-mail, telefonisch of per post ten behoeve van het aanbieden en verbeteren van de samenwerking tussen u en Anycoin Direct.
 • Reageren op uw berichten en/of vragen via chat, mail of telefonisch.
 • Het sturen van functionele e-mails, bijvoorbeeld over account registratie of transacties.
 • Het verbeteren van de diensten en de ontwikkeling van het Platform als geheel.
 • Incidentele promotie van nieuws en nieuwe functionaliteiten en/of producten met betrekking tot de diensten van Anycoin Direct.
 • Analyseren van gegevens en statistieken voor het verbeteren van de Diensten.
 • Het faciliteren van de private investment service.
 • U benaderen via chat, mail of telefonisch voor uw beoordeling en feedback over onze Diensten.

Gerechtvaardigde belangen

 • Communicatie en mededelingen ten behoeve van marketingdoeleinden.
 • Het voorkomen van misbruik van het Platform door frauduleuze transacties en/of gericht op witwassen en/of terrorisme financiering.
 • Waarborgen van netwerk- en informatiebeveiliging van onze systemen.
 • Garanderen van een veilige handelsomgeving en het beschermen van u, Anycoin Direct en de cryptomarkt tegen schade.

Toestemming

 • Het instellen van gepaste bestedingslimieten op basis van door u aangeleverde gegevens.
 • Het verwerken van aangeleverde, maar niet verzochte, persoonsgegevens tijdens de identificatie en verificatie.

Artikel 5 - Beveiliging

Bij Anycoin Direct nemen we verschillende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken en te bewaren. Deze beveiligingsmaatregelen garanderen de vertrouwelijkheid van bezoekers en Klantgegevens en beschermen dergelijke gegevens tegen verlies, misbruik of wijziging. Volgens wettelijke verplichtingen dienen we bepaalde persoonsgegevens op te slaan. De opslag vindt zowel offline als online beveiligd en gewaarborgd plaats. Om dat zo goed mogelijk te doen hebben wij een gecertificeerde gerenommeerde partner aangetrokken die de beveiliging en processen daaromheen proces technisch blijft optimaliseren volgens de laatste kennis en met de laatste updates. Externen hebben géén toegang tot deze gegevens. Enkel geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot persoonsgegevens om het doel uit te voeren waarvoor deze persoonsgegevens zijn opgevraagd. Hun toegangen worden gelogd. Verder zijn de online en offline toegangen beveiligd met uniek gegenereerde wachtwoorden en niet toegankelijk zonder aanvullende Two-factor authenticaties. De beveiligingsmaatregelen worden herzien wanneer wettelijke en technische ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Artikel 6 - Bewaartermijn

Uw Persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard indien dit noodzakelijk is. Alle gegevens dienen voor een bepaalde periode na verwijdering van het Account bewaard te worden, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en anti-witwasrichtlijnen en eventueel later of aanvullend Unierecht of nationale wetgeving. Anycoin Direct hanteert de volgende wettelijke bewaartermijnen voor het bewaren van uw persoonsgegevens:

 • Een periode van 5 (vijf) jaar;
 • Een periode van 7 (zeven) jaar voor financiële persoonsgegevens voor financiële administratieve doeleinden;
 • Een periode van 10 (tien) jaar indien u woonachtig bent in Oostenrijk, overeenkomstig artikel 21 FM-GWG.

Regelmatige inspecties door de afdeling compliance van Anycoin Direct en externe specialisten zorgen ervoor dat gegevensbeveiliging en beveiligingsmaatregelen van Anycoin Direct aan de norm voldoen.

Artikel 7 - Rechten en verplichtingen met betrekking tot Persoonsgegevens

Artikel 7.1 - Deactivering van het account

U heeft het recht om uw Account op elk gewenst moment te deactiveren. U kunt dit proces in gang zetten door de onder “Accountinstellingen” in uw persoonlijke omgeving op het Platform vermelde instructies te volgen. Het Account kan uitsluitend gedeactiveerd worden als u geen openstaande aankoop-, verkoop- of handelsorders heeft of tegoeden in de Vault en er geen geschillen bestaan in verband met uw Account.

Artikel 7.2 - Recht van inzage

U heeft het recht op inzage in de door Anycoin Direct verzamelde en opgeslagen Persoonsgegevens (Artikel 15 AVG). Alle verzoeken hiertoe dienen aan de aangewezen Functionaris voor Gegevensbescherming gericht te worden.

De Functionaris voor Gegevensbescherming neemt het verzoek in behandeling en verzorgt de communicatie richting u met betrekking tot de verzamelde, opgeslagen en verwerkte Persoonsgegevens, het doel, de bewaartermijn, het recht om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit, het recht op rectificatie en het recht op wissing.

Anycoin Direct zal binnen 1 (één) maand de verzochte gegevens verstrekken of opgave doen van de redenen waarom zij dergelijke informatie niet kan verstrekken. Met het oog op de complexiteit en het aantal verzoeken kan die periode, indien noodzakelijk, met twee maanden verlengd worden. U zal binnen een maand na ontvangst van het verzoek hierover geïnformeerd worden, onder vermelding van de redenen voor de vertraging.

De Persoonsgegevens zullen in principe kosteloos aan u worden verstrekt, in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, tenzij u specifiek om iets anders verzoekt. U heeft het recht om eenmaal per kalenderjaar kosteloos Persoonsgegevens op te vragen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming.

De Functionaris voor Gegevensbescherming is via e-mail te bereiken: privacy@anycoindirect.eu

U:

 • Verzoekt specifiek om inzage in de verzamelde, verwerkte en/of opgeslagen gegevens;
 • Sluit ten minste de volgende identificeerbare gegevens bij uw verzoek: geregistreerde voor- en achternaam/namen en het geregistreerde e-mailadres;
 • Kan aanvullende informatie toevoegen (zoals bijvoorbeeld een Order-kenmerk).

Een goed gestructureerd verzoek is een vereiste omdat de Functionaris voor Gegevensbescherming op een redelijke en eenvoudige manier moet kunnen toetsen of de aanvrager het wettelijk recht heeft om (inzage in) de Persoonsgegevens te verkrijgen. De Functionaris voor Gegevensbescherming kan aanvullende informatie bij u opvragen om uw identiteit te kunnen vaststellen.

Artikel 7.3 - Recht op wissing, rectificatie en overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht op rectificatie van uw gegevens als Anycoin Direct onjuiste gegevens over u verwerkt (Artikel 16 AVG). Daarnaast heeft u het recht op wissing in geval aan de wettelijke vereisten van dit recht is voldaan. Als zich een geval voordoet waarin Persoonsgegevens naar een andere Verwerkingsverantwoordelijke kunnen worden overgedragen, garandeert Anycoin Direct het recht van overdraagbaarheid van gegevens (Artikel 20 AVG).

 

U kunt een verzoek indienen bij de Functionaris voor Gegevensbescherming door een email te sturen naar: privacy@anycoindirect.eu. Bij het verzoek dienen de volgende gegevens gestuurd te worden:

 • Bij Anycoin Direct geregistreerde voor- en achternaam/namen;
 • Bij Anycoin Direct geregistreerde e-mailadres.

Indien uw naam en/of uw emailadres niet overeenkomen met een klantaccount, kan het verzoek niet ingewilligd worden.

Artikel 7.4 - Recht van bezwaar

Met betrekking tot Persoonsgegevens die verwerkt worden vanwege een gerechtvaardigd belang heeft u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

 

Artikel 8 – Verwerkers

Op grond van Artikel 28 AVG en om onze diensten aan u te kunnen verlenen kan Anycoin Direct een contract afsluiten met externe verwerkers die (gedeelten van) bepaalde diensten ondersteunen of beschikbaar stellen.

Anycoin Direct zal te allen tijde de informatie die zij verzamelt, verwerkt of opslaat beschermen. Daarom kiest Anycoin Direct ervoor om uitsluitend zaken te doen met goed bekend staande bedrijven die transparant, benaderbaar en in het bezit van internationaal erkende certificaten zijn. Als een van deze verwerkers niet in de Europese Unie gevestigd zijn/of gegevens naar een faciliteit buiten de Europese Unie kunnen overdragen, zal Anycoin Direct bovendien zorgen voor contractuele waarborgen dat de Persoonsgegevens uitsluitend verwerkt worden voor het doel als opgedragen door Anycoin Direct.

Anycoin Direct maakt gebruik van de diensten van de volgende categorieën van verwerkers/ontvangers:

 • Betaaldienstverlener;
 • Dataservers;
 • Hosting partijen;
 • Bedrijfssoftware;
 • Customer support softwareleverancier;
 • Verificatie en identificatie partner;
 • Transactiemonitoringsysteem leverancier;
 • Telecommunicatiedienstverleners;
 • Auditor;
 • Vermogensbeheerder.

Artikel 9 - Klachten

Indien u niet tevreden bent over de omgang met uw privacy door Anycoin Direct, kunt u een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming via: privacy@anycoindirect.eu.

U kunt ook rechtstreeks een klacht indienen bij de nationale Toezichthoudende Autoriteit. U kunt ervoor kiezen om een klacht in te dienen bij de Toezichthoudende Autoriteit in het land waar u verblijft of bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

De bevoegde Nederlandse Toezichthoudende Autoriteit is als volgt te bereiken:

Autoriteit Persoonsgegevens

Hoge Nieuwstraat 8

2514 EL, Den Haag

Nederland

+088-1805250

E-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Omdat Anycoin Direct geregistreerd is bij de Oostenrijkse Financial Market Authority, kunnen klanten woonachtig in Oostenrijk (ook) een klacht indienen betreffende de verwerking van hun persoonsgegevens bij de Oostenrijkse toezichthoudende autoriteit.

Österreichische Datenschutzbehörde

Barichgasse 40-42

1030, Vienna

Austria

Tel. +43 1 52 152-0

E-mail: dsb@dsb.gv.at

Website: http://www.dsb.gv.at/

Een volledig overzicht van alle Toezichthoudende Autoriteiten in de Europese Unie en hun contactinformatie is te vinden op: europa.eu.

Artikel 10 - Cookies

Tijdens het bezoeken van de Website en het gebruik maken van de diensten zijn bepaalde cookies actief. Hoewel het Cookiebeleid een onderdeel vormt van dit Privacybeleid, is het Cookiebeleid beschikbaar in een afzonderlijk document waarin de functionaliteiten in detail zijn beschreven.

Artikel 11 - Wijzigingen

Anycoin Direct heeft het recht om de inhoud van dit Privacybeleid zonder voorafgaande kennisgeving aan haar bezoekers en klanten te wijzigen. Wijzigingen van dit Privacybeleid zijn onmiddellijk van kracht en zijn van toepassing op alle verdere contacten, bezoeken, transacties en overeenkomsten. Aankondigingen van dergelijke wijzigingen zullen op de website geplaatst worden of indien noodzakelijk gecommuniceerd worden via een ander officieel communicatiekanaal. Desondanks wordt klanten en bezoekers nadrukkelijk aangeraden om dit Privacybeleid regelmatig door te lezen.

Artikel 12 – Vragen

U wordt uitgenodigd om contact op te nemen met Anycoin Direct in het geval u vragen heeft over dit Privacybeleid of andere privacygerelateerde aangelegenheden.

E-mail: privacy@anycoindirect.eu

Telefoonnummer: +31 413 74 71 74

Live chat: https://anycoindirect.eu/

Artikel 13 – Bedrijfsinformatie

Phoenix Payments B.V. (Handelsnaam: Anycoin Direct)

Marshallweg 5

5466 AH, Veghel, Nederland

support@anycoindirect.eu

Kamer van Koophandel: 59466197

BTW nummer: NL853504234B01

Datum van publicatie: 14 augustus 2023