Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Inleiding

Anycoin Direct wil een veilig en dienstbaar platform zijn. Anycoin Direct is zich daarnaast ervan bewust dat zij betrouwbaar en transparant moet zijn. Daarom houdt Anycoin Direct rekening met de belangen van haar klanten, medewerkers, samenleving en de integriteit en het imago van de cryptocurrency markt. Om deze reden heeft Anycoin Direct een Anti-Money Laundering, Compliance Officer en een Privacy Officer aangesteld maar vraagt Anycoin Direct u ook dat u zich goed verdiept in de materie over cryptocurrencies alvorens u begint met het handelen in cryptocurrencies. Anycoin Direct besteedt daarom veel aandacht aan informatievoorziening. Loop geen onnodig risico’s en verdiept u zich in alle essentiële informatie over cryptocurrencies. Investeren of het handelen in Cryptocurrencies is nieuw, risicovol en uiterst speculatief; u kunt uw volledige inleg kwijtraken.Begrippenlijst

Account

Persoonlijke omgeving in het Anycoin Direct Platform. Dit kan zowel een Persoonlijk Account (privé) als een Zakelijk Account (voor bedrijven) betreffen.

Coin-to-coin

Het omwisselen van cryptocurrency tegen een andere Cryptocurrency. Wij bieden u de mogelijkheid tot aan- en verkoop van Cryptocurrencies tegen Cryptocurrencies (Coin-to-Coin). Deze staat op de website van Anycoindirect vermeld onder de noemer ‘Trade’.

Cryptocurrency

Een digitale vermogenswaarde dat als ruilmiddel kan dienen en dat gebruik maakt van cryptografie om transacties te beveiligen, om het creëren van additionele eenheden te kunnen beheersen en om de eigendomsovergang te verifiëren.

Order

Het plaatsen van een bestelling op het Platform teneinde gebruik te maken van onze diensten.

Platform

De website en services van https://anycoindirect.eu.

Producten

Cryptocurrencies zoals aangeboden op het Platform.

Referral link

Een gepersonaliseerde URL waarmee klant een commissie kan verdienen. Deze commissie wordt als credits toegevoegd aan het account.

Tegoeden

Een hoeveelheid aan Cryptocurrency of fiat (Euro), niet zijnde door referral link verkregen commissie.Wanneer de volgende afspraken van toepassing zijn

Artikel 1 – Toepasselijkheid

a) Phoenix Payments B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Veghel, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59466197 en handelt onder de naam ‘Anycoin Direct’, hierna verder te noemen: ‘Anycoin Direct’.

b) De website,https://anycoindirect.eu, wordt beheerd door Anycoin Direct namens haarzelf en haar houdster- en dochtermaatschappijen (tezamen hierna verder te noemen ‘Anycoin Direct Groep’).

c) Toegang tot de website wordt uitsluitend verleend in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.

d) De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anycoin Direct en haar huidige en toekomstige dochtervennootschappen en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en Anycoin Direct en haar huidige en toekomstige dochtervennootschappen.

e) Anycoin Direct biedt u de mogelijkheid de algemene voorwaarden te bestuderen voordat u de overeenkomst afsluit. Daarnaast wordt ter bevestiging de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

f) Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke dienstvoorwaarden van toepassing zijn, is lid d en e van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan u, als u consument bent, zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.Wat bieden wij

Artikel 2 – Dienstverlening

a) Om de dienstverlening voor Anycoin Direct mogelijk te maken dient u bij Anycoin Direct een account te openen. Het creëren van een account bij Anycoin Direct is kosteloos.

b) Anycoin Direct behoudt zich het recht zakelijke accounts te sluiten indien het aantal orders en grootte van transacties dermate gering zijn, dat niet van Anycoin Direct gevergd kan worden deze kostbare accounts open te houden.

c) Anycoin Direct biedt u nadat u een persoonlijke of zakelijke account heeft aangemaakt de volgende diensten aan:

 1. Mogelijkheid tot aan- en verkoop van Cryptocurrencies tegen valuta;
 2. Mogelijkheid tot aan- en verkoop van Cryptocurrencies tegen Cryptocurrencies (Coin-to-Coin).

d) De aangeboden betalingsmogelijkheden bij de in sub c onder i genoemde diensten zijn iDEAL, SEPA, SOFORT, creditcard, Giropay, Bancontact, EPS en MyBank.Wat u van ons en wij van u mogen verwachten nadat u een order heeft geplaatst

Artikel 3 – Bestelproces

a) Voor het plaatsen van een order volgt u instructies op de website. Anycoin Direct reserveert namens u de opgevraagde cryptocurrency waarden bij een openbare real-time veiling (exchange). Bij het plaatsen van de bestelling ontvangt u een aanbod van Anycoin Direct. Ieder aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden dienst.

b) Het aanbod heeft, uitzondering in artikel 3 sub c daargelaten, in beginsel een beperkte geldigheidsduur van vijftien (15) minuten en geschiedt onder voorwaarden (zie artikel 4 totstandkoming overeenkomst). De voornoemde voorwaarden wordt bij ieder aanbod nadrukkelijk vermeld.

c) Het aanbod van Anycoin Direct indien u Monero tegen valuta of tegen een andere Cryptocurrency wil verkopen of indien u een SEPA betaling wil doorvoeren heeft een geldigheidsduur van twintig (20) minuten.

d) Na het bevestigen van het aanbod landt u op de reserveringspagina. Zodra u op de reserveringspagina komt, dient u uw bestelling binnen vijftien (15) minuten af te ronden. Na het afronden van uw bestelling vindt de transactie plaats.

e) Indien de, in sub c genoemde, periode voorbij is alvorens u de bestelling afrondt, verloopt de sessie. Het aanbod komt daarmee te vervallen en moet u in beginsel het bestelproces herstarten om een nieuw aanbod te ontvangen.

Artikel 4 – Totstandkoming overeenkomst

a) Voor de dienstverlening sluit u een overeenkomst met Anycoin Direct. Bij iedere nieuwe order dient u met Anycoin Direct een nieuwe overeenkomst af te sluiten.

b) Een overeenkomst tussen u en Anycoin Direct komt, onder voorbehoud van het hierna bepaalde, tot stand door aanbod en aanvaarding. Het creëren van een account bij Anycoin Direct is noodzakelijk, zie artikel 8, maar maakt geen onderdeel uit van de onderhavige aanbod- en aanvaardingsfase.

c) Tijdens het bestelproces worden uw persoonsgegevens en opgegeven rekeningen, persoonlijke wallet en uw verbinding met Anycoin Direct door veiligheidssystemen van Anycoin Direct gekeurd. Voor Anycoin Direct is het van belang dat zij op verantwoorde wijze de overeenkomst aangaat. Anycoin Direct is gerechtigd op grond van het onderzoek door veiligheidssystemen een order te weigeren, er komt in dat geval geen overeenkomst tot stand. U ontvangt hiervan een melding.

d) Indien de voornoemde gegevens wel door de veiligheidscheck komen en het aanbod is aanvaard, komt een overeenkomst tussen u en Anycoin Direct tot stand.

Artikel 5 – Betaling, tekortkoming in de nakoming en verzuim

a) Door de overeenkomst aan te gaan heeft u, ongeacht de betalingswijze, de verplichting direct tot betaling over te gaan.

b) Komt u tekort in uw nakoming direct de betaling over te maken, dan treedt u in beginsel zonder ingebrekestelling in verzuim. U bent vanaf de kalenderdag dat u in verzuim bent vertragingsschade verschuldigd aan Anycoin Direct.

 1. Bij vertraging betaalt u 5% contractuele rente over de opeisbare vordering.
 2. Indien u een zakelijk account heeft betaalt u bij vertraging 15% contractuele rente over de opeisbare vordering.

Anycoin Direct rekent geen rente op rente over uw vordering.

c) Anycoin Direct ondervindt bij het uitblijven van betaling en als uw order geweigerd wordt op grond van artikel 7.2 sub g gevolgschade indien de waarde van de betreffende cryptocurrency daalt. Deze schade verhaalt Anycoin Direct ook op u.

d) Anycoin Direct biedt geen bewaardiensten (zie artikel 7.3 lid b). U maakt geen aanspraak op de waardestijging indien die waardestijging plaatsvindt nadat de vordering opeisbaar is geworden.

e) Anycoin Direct behoudt zich in de artikel 5 en artikel 7.2 sub g besproken omstandigheden het recht haar aanspraak op gevolgschade of op de wettelijke rente te verrekenen met de nog uit te betalen cryptocurrencies of valuta. Daarbij houdt Anycoin Direct rekening met de waarde van de Cryptocurrency om 12:00 +1 GMT op de dag dat:

 1. u Anycoin Direct verzoekt de cryptocurrency te storneren; of,
 2. Anycoin Direct u in kennis stelt dat uw cryptocurrency zal worden gestorneerd.

Artikel 6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Anycoin Direct sluit haar diensten uit van het herroepingsrecht. Anycoin Direct vermeldt dit duidelijk bij het aanbod. De prijzen van de diensten zijn gebonden aan schommelingen op de exchanges waarop Anycoin Direct geen invloed heeft. Deze schommelingen kunnen dermate groot zijn dat van Anycoin redelijkerwijze niet kan worden gevergd dat u binnen de wettelijke herroepingstermijn orders herroept.Hoe wij ons platform zo veilig mogelijk maken

Artikel 7.1.1 – Algemene Customer Due Diligence

a) Anycoin Direct hanteert een klantacceptatieproces om misbruik te voorkomen, de betrouwbaarheid in cryptocurrency te vergroten en om witwasprakijken en terrorismefinanciering tegen te gaan.

b) Het klantacceptatieproces heeft een op risico gebaseerde benadering en kan bestaan uit verschillende vormen van onderzoek.

c) Anycoin Direct is niet verplicht conclusies voortvloeiende uit de onderzoeksresultaten met u te delen.

d) Aan de grootte van orders zijn limieten gebonden.

e) Indien u een uitbreiding van uw limieten wenst te verkrijgen, vraagt Anycoin Direct u meer informatie.

Artikel 7.1.2 – Zakelijke accounts

a) Bij het openen van een zakelijk account wordt aan u nadere informatie, waaronder ook persoonsgegevens opgevraagd. Indien u een zakelijk account heeft, kunt u orders plaatsen. De orders zullen worden verwerkt zodra alle nader opgevraagde persoonsgegevens gevalideerd zijn. De orders worden verwerkt zodra u heeft voldaan aan alle vereisten en/of voorschriften.

b) Anycoin Direct kan additionele vragen stellen teneinde, onder andere, maar niet gelimiteerd tot het volgende, te achterhalen:

 1. (Bedrijfs-) activiteiten;
 2. Redenen om een Account te openen;
 3. Verwacht volume;
 4. Herkomst middelen (zowel fiat als Cryptocurrency).
 5. Indien het vermoeden van fraude, witwassen of terrorismefinanciering wordt bevestigd dan wordt de transactie en het Account onmiddellijk bevroren.

c) U bent verplicht Anycoin Direct te informeren over wijzigingen in uw organisatie die betrekking hebben op uw activiteiten, bestuur, locatie en uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s).

Artikel 7.2 – Openen en beheer van een account

a) Om gebruik te maken van de diensten van Anycoin Direct is noodzakelijk dat u een account bij Anycoin Direct opent.

b) Anycoin Direct staat u toe een account te openen als u een inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie, met uitzondering van personen woonachtig in Duitsland. Door Duitse wetgeving is het Anycoin Direct niet toegestaan een zakelijke relatie aan te gaan met klanten woonachtig in Duitsland. Momenteel kunnen deze klanten hierdoor geen account openen.

c) Anycoin Direct staat u toe één persoonlijk dan wel één zakelijk account per entiteit te registreren.

d) Anycoin Direct behoudt zich het recht voor, naar beste kunnen, en ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ieder account en order te onderwerpen aan inspectie, controle, zonder hierbij u (vooraf) te informeren.

e) Anycoin Direct behoudt zich het recht voor:

 1. Verdere informatie op te vragen vanwege nader onderzoek (zie ook artikel 7.1 en artikel 12);
 2. Nader onderzoek te verrichten voorafgaand, ten tijde van, en/of na het plaatsvinden van een order;
 3. Een order te blokkeren of te sluiten en/of betalingen voor orders gedeeltelijk of geheel te storneren;
 4. Orders te sluiten;
 5. Geheel of een deel van de diensten op te schorten en uw tegoeden te bevriezen;
 6. Minimale en maximale ordergrootten te wijzigen.

f) Anycoin Direct behoudt zich het recht voor het account te sluiten indien:

 1. Blijkt dat de klant de leeftijd van achttien jaren niet heeft bereikt;
 2. Er sprake is van identiteitsfraude;
 3. Meer dan de toegestane accounts in beheer zijn bij dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon;
 4. U niet gemachtigd bent transacties door te voeren met de aan het account gekoppelde bankrekeningen en/of via de in artikel 2 sub d genoemde betaalmethoden;
 5. U het platform voor illegale activiteiten gebruikt;
 6. U niet meewerkt met het onderzoek in artikel 7.2 sub d onder i;
 7. Indien de woonplaats dan wel de vestigingsplaats van de account houder buiten de Europese Unie of buiten een Single European Payment Area (SEPA) lidstaat ligt.

g) Als uw order wordt geweigerd omdat u niet meewerkt aan onderzoek of als blijkt dat u transacties wil uitvoeren met als doel illegale producten aan te kopen, zal Anycoin Direct 10% op de tegoeden inhouden.

h) Afhankelijk van regelgeving zal Anycoin Direct bekijken of zij verplicht is uw tegoeden te bevriezen.

Artikel 7.3 – Accountgebruik

a) Gebruik van de diensten en account is persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is u niet toegestaan gegevens met betrekking tot uw account te delen met derden of derden toegang te bieden tot uw account.

b) Cryptocurrencies kunnen niet worden opgeslagen op uw account bij Anycoin Direct.

c) U verzendt de ontvangen cryptocurrencies naar uw persoonlijke wallet. U dient direct beschikking te hebben heeft over de tegoeden in de persoonlijke wallet.

d) Anycoin Direct slaat geen wachtwoorden op van de klant. In het geval klant zijn wachtwoord vergeet of verliest, draagt klant zelf zorg voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord.

Artikel 8 – Risico’s en beveiligingsmaatregelen

a) Anycoin Direct ontplooit haar activiteiten binnen een sector waar reële risico’s zijn op diefstal, hack- en phishing-pogingen met als doel uw vermogen te ontvreemden. De voornoemde pogingen vallen in deze algemene voorwaarden onder de noemer ‘fraude’.

b) U treft alle, waaronder door Anycoin Direct aanbevolen, nodige beveiligingsmaatregelen, waaronder 2FA teneinde het account te beschermen tegen fraude. Het niet treffen van de voornoemde maatregelen levert nalatigheid aan uw zijde op.

c) Nalatigheid het eigen account te beschermen tegen fraude valt geheel binnen uw risicosfeer en uw verantwoordelijkheid.

Artikel 9 – Fraude en onderzoek

Als u door fraude bent benadeeld en de fraude aan Anycoin Direct rapporteert, zal Anycoin Direct op uw verzoek een kostbaar onderzoek beginnen. Van de aangetroffen waarde in cryptocurrencies of valuta en na bevestigde fraude zal 90% worden gestorneerd op uw bankrekening of uw persoonlijke wallet.Hoe wij met uw gegevens omgaan

Artikel 10 – Bedrijfs- en persoonsgegevens en privacywetgeving

a) Anycoin Direct heeft op grond van artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een Privacy Officer aangesteld.

b) U verleent medewerking en verstrekt desgevraagd aan Anycoin Direct, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, op haar eerste verzoek informatie over uw identiteit, activiteiten en doeleinden en over de redenen van (voorgenomen) afname van diensten van Anycoin Direct.

c) U deelt desgevraagd informatie aan Anycoin Direct:

 1. De herkomst van bij Anycoin Direct gestorte of te storten gelden of cryptocurrency;
 2. Uw geboortedatum, burgerlijke staat, woonplaats, handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid, huwelijks- of partnerschapsgoederenregime;
 3. De rechtsvorm van uw entiteit, haar statutaire vestigingsplaats en, voor zover van toepassing, het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of andere registers en BTW nummer.
 4. Wijzigingen in de gegevens onder b en c van dit artikel dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan Anycoin Direct mee te delen.
 5. Anycoin Direct mag van de aangeleverde documenten kopieën maken en registreren en bewaren.
 6. Als u namens een rechtspersoon of samenwerkingsverband een account creëert, bent u en uw vertegenwoordigers verplicht op eerste verzoek van Anycoin Direct inzicht te verschaffen in de eigendoms- en (financiële-) zeggenschapsstructuur, waaronder interne en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.

d) Anycoin Direct behoudt zich het recht bij haar dienstverlening gebruik te maken van derden en haar werkzaamheden uit te besteden.

e) Anycoin Direct mag uw (persoons-)gegevens, en indien een account aan een entiteit toebehoort, van haar vertegenwoordigers, alsmede gegevens met betrekking tot de door u afgenomen diensten, met toezichthouders, nationale autoriteiten en binnen het concern waartoe Anycoin Direct behoort uitwisselen en verwerken met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, de gedragscodes waartoe Anycoin Direct zich heeft gecommitteerd en ter voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering en andere criminaliteit.

f) Persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking door Anycoin Direct of derden voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar klanten hun verblijfplaats, gevestigd hebben.

g) Anycoin Direct mag de voornoemde gegevens ten behoeve van commerciële doeleinden alleen binnen het concern waartoe Anycoin Direct behoort delen.

h) Het geldende Privacy Policy heeft uitsluitend betrekking op particuliere klanten en ten aanzien van de diensten die Anycoin Direct aan particuliere klanten verleent complementair aan de Algemene Voorwaarden geschreven en dienen dan ook in dat licht in samenspraak te worden gelezen en begrepen.Wat u kunt doen als u vindt dat iets niet goed gaat

Artikel 11 Klachten

a) Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Anycoin Direct, kunt u een klacht bij Anycoin Direct indienen.

b) Anycoin Direct reageert uiterlijk binnen twee weken inhoudelijk op uw ingestuurde klacht. Deze reactie bevat:

 1. Een antwoord of oplossing op uw klacht; of,
 2. Een statusupdate van uw klacht met daarbij een verlenging van twee weken voor de behandeling van uw klacht.


Welke risico’s aan het investeren, kopen en houden van cryptocurrencies kleven

Artikel 12 Risico’s

a) Cryptocurrencies zijn een niet gereguleerd product. U geniet derhalve geen bancaire bescherming.

b) Investeren of het handelen in Cryptocurrencies is nieuw, risicovol en uiterst speculatief; u kunt uw volledige inleg kwijtraken.

c) Er is een inherent risico dat de software, softwareplatform, systemen, API’s zwakke punten of kwetsbaarheden kunnen bevatten. Anycoin Direct biedt geen garantie dat het proces voor versturen, ontvangst en eigendom van cryptocurrencies ononderbroken en foutvrij zal zijn.

d) Er is een inherent risico dat huidige en nieuwe wetgeving uw rechtspositie ten opzichte van Anycoin Direct en derden, waaronder de belastingdienst en toezichthouders, negatief kan beïnvloeden.

e) Er is een inherent risico dat huidige en nieuwe wetgeving en vergunningsvereisten Anycoin Direct verplicht haar systeemtechnologie aan te passen of internetverbindingen bij Anycoin Direct en derden falen waardoor Anycoin Direct niet aan haar verbintenis uit de overeenkomst kan voldoen en waarbij de tekortkoming in de nakoming niet aan Anycoin Direct toegerekend kan worden.

f) Er is een inherent risico dat de waarden van cryptocurrencies dermate dalen dat u uw tegoeden, cryptocurrencies of valuta, geheel of gedeeltelijk verliest.

g) Er is een inherent risico dat u uw tegoeden, cryptocurrencies of valuta, door internetcriminaliteit, blockchain attacks, diefstal, verlies of fysieke aanvallen verliest.

h) Vanwege alle hiervoor besproken risico’s bestaat er de mogelijkheid dat:

 1. u uw tegoeden, cryptocurrencies of valuta, verliest;
 2. dat er een tekortkoming in de nakoming zijdens Anycoin Direct ontstaat;
 3. dat u schade lijdt.

Anycoin Direct sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit en beschouwt deze ontwikkelingen als overmacht (zie artikel 14).Disclaimer en overmacht en aansprakelijkheid

Artikel 13 Disclaimer

a) Het wijzigen van het portfolio van Anycoin Direct door Cryptocurrency toe te voegen of te verwijderen kan niet beschouwd of uitgelegd worden als een indicatie of advies.

b) Anycoin Direct geeft geen financieel advies. De door Anycoin Direct verstrekte informatie, persoonlijk of via social media, is geen advies en mag niet als zodanig opgevat worden.

c) Anycoin Direct is geen emittent, uitgever of fabrikant van Cryptocurrency en is niet betrokken bij de totstandkoming van de prijs van Cryptocurrency.

d) Anycoin Direct is niet verantwoordelijk voor de functie en integriteit van de Cryptocurrencies.

e) Anycoin Direct maakt gebruik van actuele wisselkoersen en diverse beurzen ter calculatie van de prijs zoals die getoond is op het platform van Anycoin Direct. De koersen fluctueren, het betreft een volatiele markt en behaalde resultaten in het verleden bieden geenszins garantie voor toekomstige resultaten.

Artikel 14 – Overmacht – Force Majeure

a) Aan Anycoin Direct is een tekortkoming niet toe te rekenen indien sprake is van een overmachtssituatie. Indien Anycoin Direct zich in overmacht verkeert, kan van haar geen nakoming of schadevergoeding worden verlangd.

b) Ontbinding is rechtens gerechtvaardigd indien Anycoin twee kalenderweken in verzuim verkeert zonder aan haar verbintenis te voldoen.

c) Behalve gebruikelijke overmacht situaties behoren de volgende situaties tot overmacht:

 1. verstoorde externe internetverbindingen;
 2. instabiliteit van het Blockchain-netwerk;
 3. storingen van banken en in het bankverkeer;
 4. stroomstoringen;
 5. storingen van e-mailverkeer;
 6. allerlei externe bedreigingen zoals DDOS-aanvallen;
 7. overheidsingrijpen
 8. inclusief de in artikel 12 besproken risico’s.

d) In geval van overmacht behoudt Anycoin Direct zich het recht voor:

 1. Haar bedrijfsactiviteiten te staken;
 2. Haar verplichtingen jegens u op te schorten;
 3. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

e) Indien Anycoin Direct bij aanvang van de overmachtssituatie haar verplichtingen slechts gedeeltelijk tekortkomt of kan nakomen, heeft Anycoin Direct het recht op vergoeding over het nagekomen deel of het nog na te komen deel.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

a) Anycoin Direct accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de bij haar gecreëerde accounts. U aanvaard de aansprakelijkheid en blijft volledig aansprakelijk voor activiteiten die op en via uw account plaatsvinden.

b) Anycoin Direct wijst alle aansprakelijkheid af voor alle schade en verliezen die ontstaan door incorrect gebruik van de Diensten. U dient voorafgaand aan het gebruik van Diensten kennis te nemen van de Voorwaarden, FAQ’s, gidsen van Anycoin Direct en van het Anycoin Direct Privacybeleid.

c) Iedere beslissing die u neemt met als doel Cryptocurrency te kopen en te verkopen is uw eigen beslissing en uw eigen verantwoordelijkheid. Anycoin Direct is niet aansprakelijk voor enige geleden schade of verlies uit bedoelde aankoop, verkoop of omwisseling.

d) Het is niet mogelijk ICO-tokens naar uw persoonlijk account bij Anycoin Direct te sturen. Doet u dit toch dan moet u deze ICO-tokens als verloren beschouwen. U heeft geen recht op ICO-tokens die in uw opdracht naar de wallet van Anycoin Direct zijn verzonden. Het ontwikkelen van een methode deze ICO-tokens te bergen is kostbaar. Daarbij wordt daarmee de integriteit en veiligheid van de diensten van Anycoin Direct in het gevaar gebracht.

e) Anycoin Direct is niet verplicht Cryptocurrencies te ondersteunen als resultaat van een hardfork. U kunt op geen enkele wijze aanspraak maken op de fork coins.

f) Het Platform wordt aangeboden op een ‘as-is’-basis.

g) Alle gepubliceerde prijzen en gegevens op de website en social media kunnen drukfouten bevatten. Anycoin Direct aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onopzettelijke fouten.

h) Geen rechten kunnen worden ontleend aan het gebruik, de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de API’s.Transparante prijzen

Artikel 16 – Prijzen

a) De basisprijs bestaat uit de inkoopprijs, een volatiliteitsrisico toeslag en een Anycoin Direct service toeslag (zie bijlage 1).

b) Alle prijzen zijn genoteerd in euro of in hoeveelheid Cryptocurrency.Andere regels

Artikel 17 – Acties en affiliatie programma

a) Iedere klant heeft de mogelijkheid tot deelname aan het Affiliate programma, waarmee de klant credits/commissie kan opsparen. Informatie over het Affiliate programma

b) Bindende additionele voorwaarden zijn van toepassing op het Affiliate programma en zijn onlosmakelijk verbonden met de voorliggende Algemene Voorwaarden. Voorwaarden Affiliate programma

c) Winacties, promoties en andere prijsvragen zijn onderhevig aan de gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Wijzigingen en aanvullingen

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op de relatie tussen Anycoin Direct en klant is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 19 – Wijzigingen en aanvullingen

a) Wijzigingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden worden van kracht na publicatie ervan.

b) Anycoin Direct heeft het recht de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te herzien, te wijzigen of aan te passen. Hieronder valt ook dat Anycoin Direct het recht heeft informatie toe te voegen of te verwijderen, zonder voorafgaande kennisgeving. Anycoin Direct raadt u aan de algemene voorwaarden, en alle andere gepubliceerde documenten, regelmatig te raadplegen. De geldende algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment van publiceren.

c) Indien één of meer bedingen uit deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden, vervallen enkel deze bedingen zonder daarbij afbreuk te doen aan de overgebleven bedingen in deze algemene voorwaarden.

d) Anycoin Direct ontplooit haar activiteiten binnen een moderne sector met nieuwe mogelijkheden en situaties. Om deze reden kunnen er zich gevallen voordoen waar deze algemene voorwaarden niet in hebben voorzien. In die gevallen beslist Anycoin Direct welke oplossing redelijk en realiseerbaar is en voor beide partijen te billijken.BIJLAGE

1. Prijscalculatie

Beurs handelskosten

 • Een vast percentage;

 • Afhankelijk van het volume;

 • wordt bepaald door derden.

Betaalmethode kosten

 • Afhankelijk van de betaalmethode;

 • wordt bepaald door derden.

Mining Fee (Verzendkosten)

 • Afhankelijk van het Blockchain verkeer;

 • afhankelijk van het type Cryptocurrency;

 • wordt bepaald door derden.

Volatiliteitsrisico toeslag

 • Afhankelijk van de fluctuaties in de markt.

Anycoin Direct Service toeslag:

 • Een vast bedrag in Euro plus een vast percentage.