Algemene voorwaarden

Inleiding

Anycoin Direct wil een veilig en dienstbaar platform zijn. Anycoin Direct is zich daarnaast ervan bewust dat zij betrouwbaar en transparant moet zijn. Daarom houdt Anycoin Direct rekening met de belangen van haar klanten, medewerkers, de samenleving, de integriteit en het imago van de Cryptocurrency markt. Om deze reden heeft Anycoin Direct een Anti-Money Laundering Officer, Compliance Officer en een Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) aangesteld maar vraagt Anycoin Direct u ook dat u zich goed verdiept in de materie over Cryptocurrencies alvorens u begint met het handelen in Cryptocurrencies. Anycoin Direct besteedt daarom veel aandacht aan informatievoorziening. Loop geen onnodig risico’s en verdiept u zich in alle essentiële informatie over Cryptocurrencies. Investeren of het handelen in Cryptocurrencies is nieuw, risicovol en uiterst speculatief; u kunt uw volledige inleg kwijtraken.

Door het openen van een Account en het gebruik van een van de Diensten aangeboden op het Platform, erkent u dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard. Klik hier als je onze algemene voorwaarden in PDF-formaat wilt downloaden.

Definities

Account

Persoonlijke omgeving in het Anycoin Direct Platform. Dit kan zowel een persoonlijk Account (voor particulieren) als een zakelijk Account (voor bedrijven) zijn.

Affiliate

Een klant c.q. partner van Anycoin Direct die gebruik wil maken van het Affiliate programma.

Affiliate programma

Een door Anycoin Direct uitgeschreven programma waaraan een Affiliate kan deelnemen middels het verspreiden en promoten van Referral-links, het Anycoin Direct platform en de Diensten, op zijn/haar website of social-mediakanaal. De Referral-link is een gepersonaliseerde URL welke uniek is voor iedere Affiliate.

Anycoin Direct App

Een mobiele applicatie (app) waarmee Anycoin Direct haar Diensten aan u aanbiedt. U kunt de Anycoin Direct App downloaden in de Apple Store of Google Play Store.

Coin-to-coin

Het omwisselen van Cryptocurrency tegen een andere Cryptocurrency. Wij bieden u de mogelijkheid tot aan- en verkoop van Cryptocurrencies tegen Cryptocurrencies (Coin-to-Coin). Deze staat op de website van Anycoin Direct vermeld onder de noemer ‘Trade’ / ‘Swap’.

Commissie

Een procentuele vergoeding ten gunste van de Affiliate voor het succesvol aanbrengen van nieuwe klanten. De Commissie wordt omgezet in Credits.

Credits

Credits kunnen worden gebruikt als korting in EUR op Orders voor particuliere klanten en kunnen worden uitbetaald in EUR voor zakelijke klanten.

Cryptocurrency

Een digitale vermogenswaarde dat als ruilmiddel kan dienen en dat gebruik maakt van cryptografie om transacties te beveiligen, om het creëren van additionele eenheden te kunnen beheersen en om de eigendomsovergang te verifiëren.

Diensten

Alle Diensten (kopen, verkopen, wisselen) aangeboden via het Platform (anycoindirect.eu en de Anycoin Direct App), waaronder het persoonlijke en zakelijke Account, de Vault, het genereren van wallets via derden, Orders, Producten, etc.

Materiaal

Elke vorm van visualisatie zoals verstrekt door Anycoin Direct ten behoeve van het Affiliate Programma. Hieronder vallen onder andere: het Anycoin Direct logo, banners, posters, video's en ander marketingmateriaal.

Order

Het plaatsen van een bestelling op het Platform teneinde gebruik te maken van onze Diensten.

Platform

De website en Diensten op https://anycoindirect.eu en de Anycoin Direct App.

Producten

Cryptocurrencies zoals aangeboden op het Platform.

Referral link

Een gepersonaliseerde URL waarmee klant een commissie kan verdienen. Deze Commissie wordt als Credits toegevoegd aan het Account.

Token/tokens

Alle Cryptocurrency Tokens of EUR Tokens.

Vault

Anycoin Direct biedt een bewaarportemonneedienst aan die een Vault wordt genoemd, en die wordt gebruikt om Tokens op te slaan.

Wanneer de volgende afspraken van toepassing zijn

Artikel 1 - Toepasselijkheid

a) Phoenix Payments B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Veghel, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59466197 en handelt onder de naam ‘Anycoin Direct’, hierna verder te noemen: ‘Anycoin Direct’.

b) Anycoin Direct Hodling Services is een stichting, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd te Veghel, en ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 84858656, hierna te noemen: 'Stichting'. De Stichting opereert uitsluitend voor Anycoin Direct en fungeert als bescherming tegen faillissement voor het veiligstellen van middelen van klanten.

c) De website, https://anycoindirect.eu wordt beheerd door Anycoin Direct.

d) Toegang tot de website wordt alleen verleend in overeenstemming met de Algemene voorwaarden.

e) De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Anycoin Direct en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen u en Anycoin Direct.

f) Anycoin Direct biedt u de mogelijkheid om de Algemene voorwaarden te bestuderen voordat u de overeenkomst aangaat. Daarnaast zal de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld in een formaat dat het mogelijk maakt deze op te slaan op een duurzame gegevensdrager.

g) In het geval dat naast deze Algemene voorwaarden specifieke servicevoorwaarden van toepassing zijn, zijn de leden (e) en (f) van dit artikel van overeenkomstige toepassing en kan u, als u consument bent, zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden beroepen op de toepasselijkheidsbepaling die voor u het meest gunstig is.

De Diensten die wij aanbieden

Artikel 2 - Dienstverlening

a) Om de dienstverlening voor Anycoin Direct mogelijk te maken dient u bij Anycoin Direct een Account te openen. Het creëren van een Account bij Anycoin Direct is kosteloos.

b) Anycoin Direct behoudt zich het recht zakelijke Accounts te sluiten indien het aantal Orders en grootte van transacties dermate gering is, dat niet van Anycoin Direct gevergd kan worden deze kostbare Accounts open te houden. Het minimale bedrag bedraagt in ieder geval tenminste €10.000,- per zakelijk Account per jaar.

c) Nadat u uw persoonlijke of zakelijke Account heeft aangemaakt en Anycoin Direct het Account heeft geverifieerd, biedt Anycoin Direct u de volgende Diensten aan:

i. De mogelijkheid om Cryptocurrencies te kopen en verkopen voor EUR (fiat);

ii. De mogelijkheid om Cryptocurrencies voor Cryptocurrencies te kopen en te verkopen (Coin-to-Coin);

iii. De mogelijkheid om Tokens in de Vault op te slaan;

iv. De mogelijkheid om Cryptocurrencies te verplaatsen.

d) De betalingsmogelijkheden die beschikbaar zijn voor de onder c)(i) genoemde Diensten zijn iDEAL, SEPA, SOFORT, creditcard, Giropay, Bancontact en EPS.

Wat u van ons en wij van u mogen verwachten nadat u een bestelling heeft geplaatst

Artikel 3 – Order proces

a) Om een Order te plaatsen volgt u instructies op. Bij het plaatsen van de Order ontvangt u een aanbod van Anycoin Direct. Het aanbod is gebaseerd op de namens u opgevraagde cryptocurrencywaarden bij een real-time veiling (Exchange). Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden Dienst en de prijs, inclusief de berekeningsmethode.

b) Het aanbod heeft in beginsel een beperkte geldigheidsduur van vijftien (15) minuten en geschiedt onder voorwaarden (zie artikel 4 totstandkoming overeenkomst). De voornoemde voorwaarden wordt bij ieder aanbod nadrukkelijk vermeld.

c) Na het ingaan op het aanbod landt u op de reserveringspagina. Zodra u op de reserveringspagina komt, dient u uw Order binnen de in sub b genoemde geldigheidsduur te bevestigen.

d) Indien de, in sub b genoemde, periode voorbij is alvorens u de Order bevestigt, verloopt de sessie. Het aanbod komt daarmee te vervallen en moet u in beginsel het bestelproces herstarten om een nieuw aanbod te ontvangen. In een dergelijk geval wordt u verzocht contact op te nemen met onze klantenservice.

e) Anycoin Direct vraagt u tijdens het bestelproces een bankvalidatie uit te voeren door een bedrag van €1,- over te maken. Dit bedrag wordt omgezet in Credits indien een overeenkomst tussen u en Anycoin Direct tot stand komt. Indien u meerdere betalingen stuurt voor dezelfde bankvalidatie, zullen deze betalingen als Credits worden toegevoegd aan uw Account, tot een maximum van €10,-. Wanneer geen overeenkomst tot stand komt wegens redenen genoemd in artikel 7.2 of indien de bankvalidatie wordt afgekeurd, wordt het bedrag door Anycoin Direct behouden wegens administratiekosten.

f) Indien u gebruik maakt van de Vault (zie artikel 8 van de Algemene voorwaarden), zal de toewijzing van de Cryptocurrencies worden genoteerd in een intern grootboek van Anycoin Direct.

g) De uitbetaling gebeurt verschillende keren per dag tijdens de openingsuren van de bank en wordt gewoonlijk binnen twee werkdagen na het plaatsen van de bestelling ontvangen.

h) Indien u voor het eerst een order bevestigt, vragen wij om uw identificatiedocument. Dit verificatieproces dient binnen een redelijke termijn te worden voltooid om de transactie te starten. Indien dit niet binnen een redelijke termijn is voltooid en de order daardoor niet kan worden uitgevoerd, is Anycoin Direct gerechtigd de order te annuleren en de tegoeden terug te storten. Eventuele koersverliezen komen voor uw rekening en risico.

Artikel 4 - Totstandkoming van de overeenkomst

a) Voor de dienstverlening sluit u een overeenkomst met Anycoin Direct. Bij iedere nieuwe Order dient u met Anycoin Direct een nieuwe overeenkomst af te sluiten.

b) Een overeenkomst tussen u en Anycoin Direct komt, onder voorbehoud van het hierna bepaalde, tot stand door aanbod en aanvaarding. Het creëren van een Account bij Anycoin Direct is noodzakelijk, zie artikel 8, maar maakt geen onderdeel uit van de onderhavige aanbod- en aanvaardingsfase.

c) Door het openen van een Account en het gebruik van een van de Diensten aangeboden op het Platform, erkent u dat u deze Algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en aanvaard.

d) Tijdens het bestelproces worden uw persoonsgegevens en de door u opgegeven persoonlijke bankrekening(en) of credit card(s), persoonlijke wallet en uw verbinding met Anycoin Direct door veiligheidssystemen van Anycoin Direct gekeurd. Voor Anycoin Direct is het van belang dat zij op verantwoorde wijze de overeenkomst aangaat. Anycoin Direct is gerechtigd op grond van het onderzoek door veiligheidssystemen een Order te weigeren, er komt in dat geval geen overeenkomst tot stand. U ontvangt hiervan een melding.

e) Indien de voornoemde gegevens wel door de veiligheidscheck komen en het aanbod is aanvaard, komt een overeenkomst tussen u en Anycoin Direct tot stand.

Artikel 5 - Betaling, tekortkoming in de nakoming en verzuim

a) Door de overeenkomst aan te gaan heeft u, ongeacht de betalingswijze, de verplichting direct tot betaling over te gaan. U ontvangt de door u aangekochte Cryptocurrencies zodra Anycoin Direct uw betaling heeft ontvangen.

b) Komt u tekort in uw nakoming direct de betaling over te maken, dan treedt u in beginsel zonder ingebrekestelling in verzuim. U bent vanaf de kalenderdag dat u in verzuim bent vertragingsschade verschuldigd aan Anycoin Direct.

i. Bij vertraging betaalt u 5% contractuele rente over de opeisbare vordering.

ii. Indien u een zakelijk Account heeft betaalt u bij vertraging 15% contractuele rente over de opeisbare vordering.

Anycoin Direct rekent geen rente op rente over uw vordering.

c) Anycoin Direct ondervindt bij het uitblijven van betaling en als uw Order geweigerd wordt op grond van artikel 7.2 sub g gevolgschade indien de waarde van de betreffende Cryptocurrency daalt. Deze schade verhaalt Anycoin Direct ook op u.

d) Anycoin Direct biedt enkel bewaardiensten aan voor gebruikers van de Vault. Indien u gebruik maakt van onze wisseldienst om Cryptocurrencies te kopen, verkopen of ruilen van of naar uw eigen persoonlijke of derden wallet, dan zal Anycoin Direct in dat geval geen Cryptocurrencies voor u bewaren. In dat geval heeft u twee weken de tijd om uw Order met geverifieerd Account te laten uitvoeren. U heeft geen recht op een waardestijging indien die waardestijging plaatsvindt nadat de vordering opeisbaar is geworden. Bij een waardedaling zal na de periode van twee weken het verlies aan de zijde van Anycoin Direct over uw Order verrekend worden bij de terugstorting.

e) Anycoin Direct behoudt zich in de artikel 5 en artikel 7.2 sub g besproken omstandigheden het recht haar aanspraak op gevolgschade of op de wettelijke rente te verrekenen met de nog uit te betalen Cryptocurrencies. Daarbij houdt Anycoin Direct rekening met de waarde van de Cryptocurrency om 12:00 +1 GMT op de dag dat:

i. U Anycoin Direct verzoekt de betaling van de Cryptocurrency te annuleren of terug te draaien; of,

ii. Anycoin Direct u laat weten dat de betaling van uw Cryptocurrency zal worden geannuleerd of teruggedraaid.

f) Anycoin Direct heeft het recht om tegoeden in de Vault te verrekenen met verliezen die voortvloeien uit de in dit artikel besproken situaties, maar niet beperkt zijn tot dit artikel.

Artikel 6 - Uitsluiting van het recht van herroeping

Anycoin Direct sluit haar Diensten uit van het herroepingsrecht. Anycoin Direct vermeldt dit duidelijk bij het aanbod. De prijzen van de Diensten zijn gebonden aan schommelingen op de exchanges waarop Anycoin Direct geen invloed heeft. Deze schommelingen kunnen dermate groot zijn dat van Anycoin redelijkerwijze niet kan worden gevergd dat u binnen de wettelijke herroepingstermijn Orders herroept.

Hoe we ons platform zo veilig mogelijk maken

Artikel 7.1.1 - Algemene Customer Due Diligence

a) Anycoin Direct hanteert een klantacceptatieproces en walletverificatieproces om misbruik te voorkomen, de betrouwbaarheid in Cryptocurrency te vergroten, om witwasprakijken en terrorismefinanciering tegen te gaan en om te controleren op het overeenkomen van de identiteit van de klant.

b) Het walletverificatieproces maakt het mogelijk dat Anycoin Direct alleen met geverifieerde walletadressen transacties uitvoert.

c) Het klantacceptatieproces heeft een op risico gebaseerde benadering en kan bestaan uit verschillende vormen van onderzoek. Anycoin Direct is niet verplicht conclusies voortvloeiende uit de onderzoeksresultaten met u te delen.

d) Aan de grootte van Orders zijn limieten gebonden. De hoogte van de limieten zijn vastgesteld door Anycoin Direct of door wet- en regelgeving.

e) Indien u een uitbreiding van uw limieten wenst te verkrijgen, vraagt Anycoin Direct u meer informatie.

Artikel 7.1.2 - Zakelijke Accounts

a) Bij het openen van een zakelijk Account wordt aan u nadere informatie, waaronder ook persoonsgegevens opgevraagd. Indien u een zakelijk Account heeft, kunt u Orders plaatsen. De Orders zullen worden verwerkt zodra alle nader opgevraagde persoonsgegevens geverifieerd zijn. De Orders worden verwerkt zodra u heeft voldaan aan alle vereisten en/of voorschriften.

b) Anycoin Direct kan additionele vragen stellen teneinde, onder andere, maar niet gelimiteerd tot het volgende, te achterhalen:

i. (Bedrijfs-) activiteiten;

ii. Redenen om een Account te openen;

iii. Verwacht volume;

iv. Herkomst middelen (zowel fiat als Cryptocurrency).

 v. Indien het vermoeden van fraude, witwassen of terrorismefinanciering wordt bevestigd dan wordt de transactie en het Account onmiddellijk bevroren.

c) U bent verplicht Anycoin Direct te informeren over wijzigingen in uw organisatie die betrekking hebben op uw activiteiten, bestuur, locatie en uiteindelijke belanghebbenden (UBO’s).

Artikel 7.2 - Openen en beheren van een Account

a) Om gebruik te maken van de Diensten van Anycoin Direct is noodzakelijk dat u een Account bij Anycoin Direct opent.

b) Anycoin Direct staat u toe een Account te openen als u een inwoner bent van een lidstaat van de Europese Unie, of woonachtig bent in een SEPA land, met uitzondering van personen woonachtig in Duitsland. Door Duitse wetgeving is het Anycoin Direct niet toegestaan een zakelijke relatie aan te gaan met klanten woonachtig in Duitsland. Momenteel kunnen deze klanten hierdoor geen Account openen.

c) Anycoin Direct staat u toe één persoonlijk Account te openen voor uzelf. Rechtspersonen en personenvennootschappen dienen een zakelijk Account te openen.

d) Anycoin Direct behoudt zich het recht voor, naar beste kunnen, en ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme ieder Account en Order te onderwerpen aan inspectie, controle, zonder hierbij u (vooraf) te informeren.

e) Anycoin Direct behoudt zich het recht voor:

i. Verdere informatie op te vragen vanwege nader onderzoek (zie ook artikel 7.1 en artikel 12);

ii. Nader onderzoek te verrichten voorafgaand, ten tijde van, en/of na het plaatsvinden van een Order;

iii. Een Order te blokkeren of te sluiten en/of betalingen voor Orders gedeeltelijk of geheel te storneren;

iv. Orders te sluiten;

v. Geheel of een deel van de Diensten op te schorten en uw tegoeden te bevriezen;

vi. Minimale en maximale ordergrootten te wijzigen.

vii. De zakelijke relatie tussen u en Anycoin Direct te weigeren.

f) Anycoin Direct behoudt zich het recht voor het Account te sluiten indien:

i. Blijkt dat de klant de leeftijd van achttien jaren niet heeft bereikt;

ii. Er sprake is van identiteitsfraude;

iii. Meer dan de toegestane Accounts in beheer zijn bij dezelfde natuurlijke persoon of rechtspersoon;

iv. U niet gemachtigd bent transacties door te voeren met de aan het Account gekoppelde bankrekeningen en/of via de in artikel 2 sub d genoemde betaalmethoden;

v. U het Platform voor illegale activiteiten gebruikt;

vi. U niet meewerkt met het onderzoek in artikel 7.2 sub e onder i;

vii. Uw woonplaats dan wel de vestigingsplaats buiten de Europese Unie of buiten een Single European Payment Area (SEPA) lidstaat ligt.

g) Als uw Order wordt geweigerd omdat u niet meewerkt aan onderzoek of de door u aangeleverde gegevens niet op waarheid berusten of als blijkt dat u transacties wil uitvoeren met als doel illegale producten aan te kopen, zal Anycoin Direct uw Order ongedaan maken of annuleren. Eventuele verliezen door koerswijzigingen komen voor uw rekening en risico.

h) Afhankelijk van regelgeving zal Anycoin Direct bekijken of zij verplicht is uw tegoeden te bevriezen.

i) Als uw account niet binnen een redelijke termijn is gevalideerd en daardoor de Order niet uitgevoerd kan worden, zal Anycoin Direct de Order ongedaan maken of annuleren en de tegoeden terugstorten. Eventuele verliezen door koerswijzigingen komen voor uw rekening en risico.

Artikel 7.3 - Gebruik van het Account

a) Het gebruik van een Account en de Diensten is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het is niet toegestaan om uw Accountgegevens met derden te delen of derden toegang tot uw Account te verschaffen.

b) Als de Vault niet is ingeschakeld op uw Account, kunnen Cryptocurrencies alleen worden verzonden naar uw persoonlijke wallet of wallet van een derde partij, zie artikel 8 voor de voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Vault.

c) U kunt de bestelde Cryptocurrencies die u ontvangt overbrengen naar uw persoonlijke wallet of wallet van een derde partij, of Cryptocurrency Tokens naar uw Vault.

d) U kunt de bestelde EUR overmaken naar uw geverifieerde bankrekening en EUR Tokens naar uw Vault.

e) U ontvangt geen rente of andere soorten inkomsten op tegoeden die in de Vault worden beheerd.

f) Anycoin Direct bewaart geen wachtwoorden voor klanten. Als u het wachtwoord van uw Account vergeet of verliest, bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuw wachtwoord.

Artikel 8.1 - Vault

a) Met de Vault kunt u Tokens opslaan.

b) Cryptocurrency Tokens zijn gekoppeld aan bepaalde Cryptocurrencies, welke worden aangehouden in de wallet van de Stichting. Via een bedrijfsgrootboek administreert Anycoin Direct welke Cryptocurrency aan welke Cryptocurrency Tokens zijn gekoppeld.

c) Door de Vault als een bewaarportemonnee te gebruiken, zult u geen eigenaar zijn van de Cryptocurrencies op de blockchain. Door Tokens in de Vault te hebben, hebt u een vordering op de Stichting die gelijk is aan de waarde van de Tokens op dat moment.

d) Door het gebruik van Cryptocurrency Tokens zal Anycoin Direct minder transactiekosten op de blockchain maken. Daarom zullen bij gebruik van de Vault de transactiekosten lager zijn dan bij gebruik van een persoonlijke wallet of een wallet van een derde partij.

e) De Vault is beschikbaar op het Platform (de website anycoindirect.eu en Anycoin Direct App).

f) De Stichting is opgericht om de middelen in de Vault te beschermen. Indien u de Vault gebruikt, blijft Anycoin Direct de beheerder van uw Account en uw bewaarportemonneedienst aanbieder, maar de Stichting is de ontvanger van uw tegoeden. De Stichting is verantwoordelijk voor het met zorg en toewijding bewaren en beheren van de Tokens die in de Vault zijn opgeslagen.

g) Anycoin Direct en de Stichting nemen maatregelen om de in de Vault opgeslagen tegoeden te beschermen tegen inbreuken van buitenaf.

h) Om u op een vlotte en efficiënte manier met optimale redundantie te voorzien van onze Vault Dienst, kan tot tien procent (10%) van de Tokens die gekoppeld zijn aan uw Cryptocurrency Tokens of EUR, worden overgemaakt naar een aangewezen wallet of bankrekening die wordt aangehouden door Anycoin Direct.

i) De Stichting is opgericht om uw vermogen te beschermen tegen faillissement van Anycoin Direct. Er bestaat een risico dat 10% van uw tegoeden in de faillissementsboedel terecht komt vanwege de werkwijze zoals beschreven in artikel 8.1 sub h van deze Algemene voorwaarden. Buiten faillissement heeft u een vordering op de Stichting die gelijk is aan de waarde van de Tokens op dat moment. Door gebruik te maken van de Vault gaat u ermee akkoord dat u zich ervan bewust bent dat het gebruik van de Vault voor uw eigen risico is.

j) Om de bescherming van uw tegoeden en de onafhankelijkheid van de Stichting die de tegoeden bewaart, te waarborgen, zal de Stichting:

i. Zijn enige doel duidelijk en nauwkeurig vermelden;

ii. Geen commerciële activiteiten ontplooien, geen leningen verstrekken, geen overeenkomsten sluiten als borg voor schulden aan derden en geen andere financiële verplichtingen aangaan die haar doel niet ten goede komen.

Artikel 8.2 - Gebruik van de Vault

>a)Het is Anycoin Direct te allen tijde toegestaan het bedrag dat u aan Anycoin Direct of de Stichting verschuldigd bent te verrekenen met uw tegoeden in de Vault.

b) De Tokens kunnen binnen de Vault in andere Tokens worden omgezet en Tokens kunnen in EUR worden omgezet en naar uw geverifieerde persoonlijke bankrekening worden overgemaakt.

c) Als uw Vault gesloten of ongebruikt is voor een langere periode en Anycoin Direct is niet in staat contact met u op te nemen, kan Anycoin Direct de tegoeden op het Account rapporteren als niet-opgeëiste eigendom, voor zover de wet vereist. Anycoin Direct behoudt zich het recht voor om administratiekosten in te houden indien wettelijk toegestaan.

d) Indien Anycoin Direct niet in staat is om contact met u op te nemen en de kosten voor het aanhouden van de tegoeden hoger zijn dan de (geschatte) waarde van de tegoeden, kan Anycoin Direct de Vault sluiten waardoor u niet langer het recht heeft om de tegoeden te verkrijgen.

Artikel 8.3 - Tokens

a) Om u een goede gebruikerservaring te bieden, maakt Anycoin Direct gebruik van Tokens. Op deze manier houdt u een overzicht van het aantal Tokens dat u in de Vault heeft.

b) Tokens worden uitgegeven door Anycoin Direct en kunnen alleen binnen de Vault gebruikt worden.

c) Tokens worden automatisch door Anycoin Direct in de Vault aan u uitgegeven na ontvangst van een betaling in EUR van uw geverifieerde bankrekening.

d) Anycoin Direct geeft Tokens uit tegen nominale waarde, wat betekent dat de Tokens hetzelfde bedrag vertegenwoordigen als de ontvangen EUR. Voor elke ontvangen EUR wordt één Token uitgegeven. De Tokens die aan u worden uitgegeven, worden toegevoegd aan de Vault die aan uw Account is gekoppeld. 

e) Tokens kunnen alleen worden gebruikt voor het doel van de Diensten en kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of opgeslagen.

f) De Tokens zijn geen deposito en u hebt geen recht op enige rente op het saldo van de Tokens, anders dan de waardestijging van de onderliggende waarde. U zult geen rente of andere inkomsten ontvangen op de Tokens die in de Vault worden beheerd.

g) Het is Anycoin Direct te allen tijde toegestaan enig bedrag dat u aan Anycoin Direct of de Stichting verschuldigd bent te verrekenen met uw tegoeden in de Vault.

h) Tokens zijn niet overdraagbaar aan derden. Tokens kunnen alleen aan Anycoin Direct worden verkocht en kunnen niet worden verhandeld of overgedragen naar uw persoonlijke wallet of een wallet van een derde partij.

i) De Stichting of Anycoin Direct kan een overboeking van EUR naar uw bankrekening onderwerpen aan de werkelijke kosten die door Anycoin Direct en/of de Stichting worden gemaakt. Deze kosten omvatten alle door Anycoin Direct en/of de Stichting gemaakte kosten in verband met het aanhouden van de van u ontvangen EUR, met inbegrip van eventuele kosten of vergoedingen die in rekening worden gebracht door de desbetreffende bank waar Anycoin Direct en/of de Stichting de bankrekeningen aanhouden waarop zij de EUR aanhouden, zoals eventuele kosten in verband met negatieve rente die op deze bankrekeningen in rekening wordt gebracht.

Artikel 8.4 - Overdracht van Tokens na deactivering

a) Het sluiten van uw Account of deactivering van uw kant, ongeacht de wettelijke reden voor de sluiting, wordt beschouwd als een beëindiging van de zakelijke relatie.

b) Indien Anycoin Direct op het moment van beëindiging van de zakelijke relatie nog Tokens voor u aanhoudt, krijgt u een redelijke termijn van zes weken om uw Tokens voor EUR te verkopen. De EUR wordt automatisch naar uw geverifieerde bankrekening gestuurd.

c) Indien u uw Tokens niet binnen de voormelde periode voor EUR verkoopt, heeft Anycoin Direct het recht om uw Tokens op maandag van de achtste week na de beëindiging van de zakelijke relatie in te wisselen voor EUR. De overnameprijs zal de prijs zijn die Anycoin Direct bereid zou zijn u te betalen in een regulier aanbod tot verkoop. Anycoin Direct zal de opbrengst op uw geverifieerde bankrekening storten. Onze reguliere tarieven (zie de bijlage) zullen van toepassing zijn in het geval van een dergelijke verkoop.

d) Anycoin Direct heeft het recht de overdracht van de Cryptocurrencies te weigeren indien en zolang er voor Anycoin Direct gegronde zorgen bestaan dat de overdracht verband zou kunnen houden met criminele handelingen (in het bijzonder het witwassen van geld). U bent verplicht om deze zorgen weg te nemen door alle informatie en bewijzen te verstrekken die nodig kunnen zijn.

e) Anycoin Direct levert geen Private Keys van de Vault en zal niet helpen bij het omwisselen van Tokens voor Cryptocurrencies om de Cryptocurrencies naar een aangewezen geverifieerd walletadres te sturen.

Artikel 8.5 – Aanbieding en verwijdering van Cryptocurrencies of Tokens

a) Anycoin Direct kan om welke reden dan ook besluiten om iedere Cryptocurrency of Token aan te bieden of te verwijderen.

b) Als Anycoin Direct besluit om een Cryptocurrency or Token te verwijderen, wordt u hiervan dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte gesteld.

c) Anycoin Direct mag besluiten om een Cryptocurrency or Token direct of binnen dertig (30) dagen te verwijderen indien:

i. Nieuwe wetgeving de desbetreffende coin per direct verbied.

ii. De autoriteiten Anycoin Direct verzoeken om de desbetreffende Cryptocurrency of Token te verwijderen.

iii. Door omstandigheden het aanbieden van de Cryptocurrency or Token niet meer redelijk is.

d) Nadat u op de hoogte bent gesteld, kunt u de desbetreffende Cryptocurrency of Token op het platform verkopen totdat de verwijdering heeft plaatsgevonden. Nadat deze periode is verstreken, is het kopen of verkopen van deze Cryptocurrency of Token niet meer mogelijk.

e) Indien een Token is verwijderd en uw Vault deze Tokens bevat, krijgt u zes weken de tijd om de Tokens te verkopen of te swappen.

f) Indien een Token is verwijderd en uw Vault nog steeds deze Tokens bevat, en u de Tokens niet binnen de aangegeven periode van sub e heeft verkocht of geswapt, zal Anycoin Direct indien mogelijk de Tokens verkopen voor EUR op de maandag na de achtste week nadat de coin is verwijderd. Anycoin Direct zal de opbrengst op uw geverifieerde bankrekening storten. Onze reguliere tarieven (zie de bijlage) zullen van toepassing zijn in het geval van een dergelijke verkoop.

g) Als een Token is verwijderd en uw Vault nog steeds deze Token bevat, en U noch Anycoin Direct deze Tokens kan verkopen, dan is sprake van een overmachtssituatie. Bekijk hiervoor de artikelen 12 tot en met 14 van deze algemene voorwaarden.

h) Anycoin Direct is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die ontstaat door de verwijdering.

Artikel 9 - Fraude en onderzoek

Als u door fraude bent benadeeld en de fraude aan Anycoin Direct rapporteert, zal Anycoin Direct op uw verzoek een kostbaar onderzoek beginnen. Van de aangetroffen waarde in cryptocurrencies of valuta en na bevestigde fraude zal 90% worden gestorneerd op uw bankrekening of uw persoonlijke wallet.

Hoe wij met uw informatie omgaan

Artikel 10 - Bedrijfs- en persoonsgegevens en privacywetgeving

a) Anycoin Direct heeft op grond van artikel 37 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

b) U verleent medewerking en verstrekt desgevraagd aan Anycoin Direct, met inachtneming van de geldende privacywetgeving, op haar eerste verzoek informatie over uw identiteit, activiteiten en doeleinden en over de redenen van (voorgenomen) afname van Diensten van Anycoin Direct.

c) U deelt desgevraagd informatie aan Anycoin Direct:

i. De herkomst van bij Anycoin Direct gestorte of te storen tegoeden of Cryptocurrency;

ii. Uw geboortedatum, burgerlijke staat, woonplaats, handelingsbekwaamheid en - bevoegdheid, huwelijks- of partnerschapsgoederenregime;

iii. De rechtsvorm van uw entiteit, haar statutaire vestigingsplaats en, voor zover van toepassing, het inschrijvingsnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of andere registers en btw-nummer.

iv. Wijzigingen in de gegevens onder b) en c) van dit artikel dient u zo spoedig mogelijk schrift aan Anycoin Direct mee te delen.

v. Anycoin Direct mag van de aangeleverde documenten kopieën maken en registreren en bewaren.

vi. Als u namens een rechtspersoon of samenwerkingverband een Account creëert, bent u en uw vertegenwoordigers verplicht op eerste verzoek van Anycoin Direct inzicht te verschaffen in de eigendoms- en (financiële) zeggenschapsstructuur, waaronder de interne en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband.

d) Anycoin Direct behoudt zich het recht bij haar dienstverlening gebruik te maken van derden en werkzaamheden uit te besteden.

e) Anycoin Direct mag uw (persoons-)gegevens, en indien een Account aan een entiteit toebehoort, van haar vertegenwoordigers, alsmede gegevens met betrekking tot de door u afgenomen diensten, met toezichthouders, nationale autoriteiten en binnen het concern waartoe Anycoin Direct behoort uitwisselen en verwerking met inachtneming van de geleden wet- en regelgeving, de gedragscode waartoe Anycoin Direct zich heeft gecommitteerd en ter voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering en anderen criminaliteit.

f) Persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de verwerking door Anycoin Direct of derden voorwerp zijn van onderzoek door bevoegde nationale autoriteiten van de landen waar klanten hun verblijfplaats gevestigd hebben.

g) Anycoin Direct mag de voornoemde gegevens ten behoeve van commerciële doeleinden alleen binnen de entiteit waartoe Anycoin Direct behoort delen.

h) Het geldende Privacybeleid heeft uitsluitend betrekking op particuliere klanten en ten aanzien van de Diensten die Anycoin Direct aan particuliere klanten verleent complementair aan de Algemene voorwaarden geschreven en dienen dan ook in dat licht in samenspraak te worden gelezen en begrepen.

i) Bij beëindiging van uw zakelijke relatie, ongeacht de wettelijke reden voor beëindiging, zal Anycoin Direct alle gegevens in haar eigen systemen verwijderen voor zover dit wettelijk is toegestaan en volgens onze procedures vermeld in het Privacybeleid.

Wat u kunt doen als u vindt dat er iets niet goed gaat

Artikel 11 - Klachten

a) Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van Anycoin Direct, kunt u een klacht bij Anycoin Direct indienen.

b) Anycoin Direct reageert uiterlijk binnen twee weken inhoudelijk op uw ingestuurde klacht. Deze reactie bevat:

i. Een antwoord of oplossing op uw klacht; of,

ii. Een statusupdate van uw klacht, met daarbij een verlenging van twee weken voor de behandeling van uw klacht.

De risico's van beleggen, kopen en aanhouden van Cryptocurrencies en hoe u uw Account kunt beveiligen

Artikel 12, lid 1 - Veiligheidsmaatregelen

a) Anycoin Direct ontwikkelt haar activiteiten binnen een sector waar reële risico's bestaan op verlies, diefstal, hacking en phishing met als doel uw tegoeden te stelen. Voornoemde pogingen vallen onder het begrip 'fraude' in deze Algemene voorwaarden.

b) U dient de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen, waaronder de volgende maatregelen:

i. 2FA;

ii. Een sterk gegenereerd wachtwoord;

iii. Een goed beveiligd e-mail adres;

iv. Onze officiële Anycoin Direct website bereiken via een bladwijzer;

 v. Volg onmiddellijk onze instructies op het gebied van veiligheidsmaatregelen.

c) Door niet de nodige maatregelen te nemen, begaat u een daad van nalatigheid. Het niet beschermen van uw eigen Account tegen verlies of fraude komt volledig voor uw risico en uw verantwoordelijkheid.

Artikel 12.2 - Risico's

a) Cryptocurrencies zijn een niet gereguleerd product. U geniet derhalve geen bancaire bescherming.

b) Investeren of het handelen in Cryptocurrencies is nieuw, risicovol en uiterst speculatief; u kunt uw volledige inleg kwijtraken.

c) Er is een inherent risico dat de software, softwareplatform, systemen en API’s zwakke punten of kwetsbaarheden kunnen bevatten. Anycoin Direct biedt geen garantie dat het proces voor versturen, ontvangst en eigendom ononderbroken en foutvrij zal zijn. De verplichting van Anycoin Direct om dergelijke schade te vergoeden, is uitgesloten in geval van lichte nalatigheid. In ieder geval is Anycoin Direct niet aansprakelijk voor schade die niet aan haar sfeer kan worden toegeschreven.

d) Er is een inherent risico dat huidige en nieuwe wetgeving uw rechtspositie ten opzichte van Anycoin Direct en derden, waaronder de Belastingdienst en toezichthouders, negatief kan beïnvloeden.

e) Er is een inherent risico dat huidige en nieuwe wetgeving en vergunningsvereisten Anycoin Direct verplicht haar systeemtechnologie aan te passen of internetverbindingen bij Anycoin Direct en derden falen waardoor Anycoin Direct niet aan haar verbintenis uit de overeenkomst kan voldoen en waarbij tekortkoming in de nakoming niet aan Anycoin Direct toegerekend kan worden.

f) Er is een inherent risico dat de waarde van de Cryptocurrencies dermate dalen dat u uw tegoeden, Cryptocurrencies of valuta, geheel of gedeeltelijk verliest.

g) Er is een inherent risico dat u uw tegoeden, Cryptocurrencies of valuta, door internetcriminaliteit, blockchain attacks, diefstal, verlies of fysieke aanvallen verliest.

h) Vanwege alle hiervoor besproken risico's, bestaat er de mogelijkheid dat:

i. U uw tegoeden, Cryptocurrencies of valuta, verliest;

ii. Er een tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Anycoin Direct ontstaat;

iii. U schade lijdt.

Anycoin Direct sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit en beschouwt deze ontwikkelingen als overmacht (zie artikel 14).

Disclaimer, overmacht en aansprakelijkheid

Artikel 13 - Disclaimer

a) Het wijzigen van het portfolio van Anycoin Direct, Cryptocurrency toe te voegen of te verwijderen kan niet beschouwd of uitgelegd worden als een indicatie of advies.

b) Anycoin Direct geeft geen financieel advies. De door Anycoin Direct verstrekte informatie, persoonlijk of via social media, is geen advies en mag niet als zodanig opgevat worden.

c) Anycoin Direct is geen ontwikkelaar, uitgever of fabrikant van Cryptocurrency en is niet betrokken bij de totstandkoming van de prijs van Cryptocurrency.

d) Anycoin Direct is niet verantwoordelijk voor de functie en integriteit van de Cryptocurrencies.

e) Anycoin Direct maakt gebruik van de actuele wisselkoersen en diverse beurzen ter calculatie van de prijs zoals getoond op het Platform van Anycoin Direct. De koersen fluctueren, het betreft een volatiele markt en behaalde resultaten uit het verleden bieden geenszins garantie voor toekomstige resultaten.

f) Aan toezeggingen, mondeling dan wel schriftelijk, die in strijd zijn met deze Algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend. Tevens kan geen aanspraak worden gemaakt op nakoming van de voorgenoemde toezegging.

g) Anycoin Direct is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor koersdalingen, anderzijds aanstonds waardeverlies van de Cryptocurrency, al dan niet door wanpraktijken van de beheerders, makers of uitgevers van de Cryptocurrency.

h) Anycoin Direct is niet aansprakelijk voor gemiste retourzendingen of verliezen als gevolg van dergelijke softwarefouten of technische storingen die van invloed zijn op de Diensten die op ons Platform worden aangeboden.

Artikel 14 – Overmacht – Force Majeure

a) Aan Anycoin Direct is een tekortkoming niet toe te rekenen indien sprake is van een overmachtsituatie. Indien Anycoin Direct zich in overmacht verkeert, kan van haar geen nakoming of schadevergoeding worden verlangd.

b) Behalve gebruikelijke overmacht situaties behoren in ieder geval de volgende situaties tot overmacht:

i. Verstoorde externe internetverbindingen;

ii. Instabiliteit van het Blockchain-netwerk;

iii. Storingen van banken en in het bankverkeer;

iv. Instabiliteit van API-verbinding met derden;

v. Instabiliteit of falen van het interne boekhoudsysteem;

vi. Stroomstoringen;

vii. Allerlei externe bedreigingen, zoals DDoS-aanvallen;

viii. Overheidsingrijpen;

ix. Inclusief de in artikel 12 besproken risico's;

x. Verlies van uw wachtwoord of pincode voor uw Account of uw e-mail, met inbegrip van een inbreuk of diefstal via phishing, social engineering of hacking aan uw kant;

xi. U verliest de woordcombinaties van uw wallet (seed phrase), waardoor u geen wallet meer kunt aanmaken en/of iemand anders toegang kan krijgen tot uw persoonlijke wallet en/of tegoeden;

xii. U verstuurt uw Cryptocurrencies over een netwerk dat Anycoin Direct niet gebruikt om de Cryptocurrencies te ontvangen, waardoor de Cryptocurrency verloren gaat.

c) In geval van overmacht behoudt Anycoin Direct zich het recht voor:

i. Haar bedrijfsactiviteiten te staken;

ii. Haar verplichtingen jegens u op te schorten;

iii. De overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

d) Indien Anycoin Direct bij aanvang van de overmachtsituatie haar verplichtingen slechts gedeeltelijk tekortkomt of kan nakomen, heeft Anycoin Direct recht op vergoeding over het nagekomen deel of het nog na te komen deel.

Artikel 15 - Aansprakelijkheid

a) Anycoin Direct accepteert geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de bij haar gecreëerde Account(s). U aanvaardt de aansprakelijkheid en blijft volledig aansprakelijk voor activiteiten die via uw Account plaatsvinden.

b) Anycoin Direct wijst alle aansprakelijkheid af voor alle schade en verliezen die ontstaan door incorrect gebruik van de Diensten. U dient voorafgaand aan het gebruik van Diensten kennis te nemen van de Algemene voorwaarden, FAQ's, gidsen van Anycoin Direct en van het Anycoin Direct Privacybeleid.

c) Iedere beslissing die u neemt met als doel Cryptocurrency te kopen en te verkopen is uw eigen beslissing en uw eigen verantwoordelijkheid. Anycoin Direct is niet aansprakelijk voor enige geleden schade of verlies uit bedoelde aankoop, verkoop of swap.

d) Het is niet mogelijk ICO-tokens naar uw persoonlijke Account bij Anycoin Direct te sturen. Doet u dit toch dan moet u deze ICO-tokens als verloren beschouwen. U heeft geen recht op ICO-tokens die in uw opdracht naar de wallet van Anycoin Direct zijn verzonden. Het ontwikkelen van een methode deze ICO-tokens te bergen is kostbaar. Daarbij wordt daarmee de integriteit en veiligheid van de Diensten van Anycoin Direct in het gevaar gebracht.

e) Anycoin Direct is niet verplicht Cryptocurrencies te ondersteunen als resultaat van een hardfork (netwerk update). U kunt op geen enkele wijze aanspraak maken op de fork coins.

f) Het Platform wordt aangeboden op een ‘as-is’-basis.

g) Alle gepubliceerde prijzen en gegevens op de website en social media kunnen drukfouten bevatten. Anycoin Direct aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onopzettelijke fouten.

h) Geen rechten kunnen worden ontleend aan het gebruik, de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van de API's.

i) Anycoin Direct accepteert geen aansprakelijkheid met betrekking tot het verlies van de woordcombinaties van uw wallet (seed phrase), waardoor u geen toegang (meer) kunt verkrijgen tot uw wallet en/of een ander toegang verkrijgt tot uw persoonlijke wallet.

j) Anycoin Direct aanvaardt geen aansprakelijkheid als u een ander netwerk gebruikt om uw Cryptocurrencies naar Anycoin Direct te verzenden dan het netwerk dat Anycoin Direct gebruikt om Cryptocurrencies te ontvangen.

Transparante prijzen

Artikel 16 - Prijzen

a) De basisprijs bestaat uit de inkoopprijs, een volatiliteitsrisico toeslag en een Anycoin service toeslag (zie bijlage).

b) Alle prijzen zijn genoteerd in EUR, Tokens of in hoeveelheid Cryptocurrency.

Affiliate en promoties

Artikel 17 - Affiliate-programma

a) Klanten en potentiële Affiliate partners hebben de mogelijkheid tot deelname aan het Affiliate programma, waarmee Credits/Commissie kan worden gespaard. Meer informatie over het Affiliate programma.

b) De Affiliate mag, zolang de samenwerking voortduurt, onbeperkt gebruik maken van de Referral-link en het in bruikleen genomen Materiaal van Anycoin Direct. De Referral-link is persoonlijk en niet overdraagbaar aan anderen/derden.

c) Het Materiaal blijft te allen tijde in bezit van Anycoin Direct. Anycoin Direct behoudt altijd het recht het Materiaal te wijzigen en/of aan te passen en/of te verwijderen van het Affiliate programma.

d) Het is Affiliate verboden aanpassingen te maken aan het verstrekte Materiaal. Hieronder valt onder andere: aanpassingen in code, kleur en compositie. De Affiliate erkent dat, indien hij/zij aanpassingen maakt aan het Materiaal en/of de Referral-Link, geen Commissie uitgekeerd kan worden.

e) De Affiliate is uitdrukkelijk verplicht Anycoin Direct onverwijld op de hoogte te stellen van (aankomende) veranderingen in bedrijfsstructuur, managementstructuur en/of enige andere evenementen die de samenwerking tussen de Affiliate en Anycoin Direct (kunnen) beïnvloeden.

f) De Affiliate onthoudt zich van het plaatsen van enige materiaal en/of de Referral Link op websites/social-mediakanalen, die:

i. Gewelddadig, discriminerend, beledigend, erotisch of pornografisch zijn;

ii. De rechten van derden schenden (incl. auteurs-, merk- of portretrechten);

iii. Illegale of anderzijds misleidende activiteiten aanprijzen dan wel bevorderen;

iv. In strijd zijn met de wet- en regelgeving, of zo kunnen worden geïnterpreteerd;

v. Zich negatief uitlaten m.b.t. de activiteiten en Diensten van Anycoin Direct.

g) Anycoin Direct behoudt zich ten alle tijde het recht om de relatie per ommegaande te verbreken in het geval van niet naleving van een van de voorwaarden in dit artikel. In dat geval kan de Affiliate geen aanspraak meer maken op de nog niet verrekende c.q. nog niet uitbetaalde Commissie. Geleden schade, door niet naleving van de voorwaarden, kan verhaald worden op de Affiliate. Onder schade wordt onder andere, maar niet limitatief, verstaan: financiële-, reputatie-, imago-, operationele of productschade.

h) Anycoin Direct is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor content geplaatst op websites en/of social media-kanalen van Affiliate Partners en/of derden.

i) Nederlandse zakelijke Affiliatepartners die gebruik maken van het Affiliateprogramma, dienen rekening te houden met de btw afdracht over de ontvangen Affiliate commissie.

j) Bij zakelijke Affiliate partners, niet gevestigd in Nederland, wordt de btw over de te ontvangen commissie naar Anycoin Direct verlegd. Om deze reden wordt automatisch de btw van de uit te keren commissie afgetrokken.

k) Indien een klant via een Affiliatelink een Order plaatst, zal degene die de affiliatelink heeft gegenereerd een commissie ontvangen. Deze commissie is genaamd affliliatecommissie en kan variëren tussen 0.10% en 0.25% van de Order waarde. Indien de klant via een andere actie een korting heeft ontvangen, zal de affiliatecommissie en de korting van de klant tezamen maximaal 60% van de doorberekende transactiekosten bedragen. In dit geval wordt de Affiliatecommissie in mindering gebracht.

Artikel 18 - Acties

Winacties, promoties en andere prijsvragen zijn onderhevig aan de gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Overige

Artikel 19 - In geval van derdenbeslag op goederen die zich in de Vault bevinden

a) In geval van een tegen u als beslagene gelegd derdenbeslag is Anycoin Direct verplicht te verklaren welke tegoeden zij namens u onder zich heeft, met inbegrip van de tegoeden die de Stichting namens u onder zich heeft.

b) Indien Anycoin Direct verplicht is dergelijke tegoeden aan een deurwaarder te betalen of over te dragen, zal de Stichting deze tegoeden op verzoek van Anycoin Direct aan Anycoin Direct overdragen.

c) Indien Anycoin Direct verplicht is haar boekhouding en administratie met betrekking tot uw Account ter inzage te geven, zal de Stichting op verzoek van Anycoin Direct de betreffende boekhouding en administratie aan Anycoin Direct verstrekken.

Artikel 20 - In geval van faillissement

a) Indien Anycoin Direct failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend, zal de Stichting alle beschikbare tegoeden gebruiken die in de Vault zijn opgeslagen en door de Stichting worden gehouden:

i. om u alle huidige en toekomstige betalingsverplichtingen met betrekking tot de levering van de Diensten te betalen; gevolgd door,

ii. huidige en toekomstige andere schulden die verband houden met de verlening van de Diensten.

b) Anycoin Direct is verplicht de boekhouding en administratie ter inzage te geven aan de Stichting, inclusief rekeningnummers en gegevens van eventuele crediteuren, klanten inbegrepen. Aan de Stichting verschuldigde servicekosten zullen in mindering worden gebracht op de geïncasseerde tegoeden.

Wijzigingen en aanvullingen

Artikel 21 - Toepasselijk recht

a) Op de relatie tussen u en Anycoin Direct is Nederlands recht van toepassing indien u niet in Oostenrijk woonachtig bent, tenzij dwingend recht anders bepaalt, of uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b) Op de relatie tussen u en Anycoin Direct is Oostenrijks recht van toepassing indien u in Oostenrijk woont of gevestigd bent, tenzij dwingend recht anders bepaalt, of uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 22 - Wijzigingen en aanvullingen

a) Wijzigingen en aanpassingen aan deze Algemene voorwaarden kunnen op elk moment door Anycoin Direct worden gewijzigd en zullen van kracht zijn wanneer:

i. U de gewijzigde Algemene voorwaarden online hebt aanvaard, of;

ii. Na het verstrijken van een maand vanaf de datum van bekendmaking van de wijzigingen of aanvullingen van de Algemene voorwaarden.

b) Anycoin Direct zal u op de hoogte stellen van wijzigingen in de Algemene voorwaarden. Bij de kennisgeving zal Anycoin Direct u verzoeken de wijzigingen binnen een maand te accepteren.

c) Indien een bepaling van deze Algemene voorwaarden ongeldig, betwistbaar of onafdwingbaar zou zijn, blijft de geldigheid van deze Algemene voorwaarden onaangetast, voor zover dit overeenstemt met de bedoeling van de partijen bij deze Algemene voorwaarden zoals die blijkt uit de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in hun context.

d) Anycoin Direct ontplooit haar activiteiten binnen een moderne sector met nieuwe mogelijkheden en situaties. Om deze redenen kunnen zich gevallen voordoen waar deze Algemene voorwaarden niet in hebben voorzien. In die gevallen beslist Anycoin Direct welke oplossing redelijk en realiseerbaar is en voor beide partijen te billijken.

Artikel 23 - Communicatie

Indien u vragen, opmerkingen of mededelingen heeft over deze Algemene voorwaarden, kunt u deze per e-mail sturen aan support@anycoindirect.eu.

Bijlage

Specificatie

Sub-specificatie

Beschrijving

Waarden

Account

Particulier Account

·        Aanmaken van een Account

·        Account administratie

Gratis

Account

Zakelijk Account

·        Aanmaken van een Account

·        Account administratie

Gratis

Vault

Voor particulieren en bedrijven

·        Aanmaken van de Vault

·        Beheer van de Vault

Gratis

Handelskosten op de Exchange

Vergoeding aan derden

·        Een vast percentage

·        Bepaald door derden

Dynamisch tussen 0,1% en 0,3%

Service fee

Anycoin Direct Service toeslag

·        Een vast bedrag in EUR plus een vast percentage

Standaard

·        Kopen: 1,15% + 0,50 EUR

·        Verkopen: 1% + 1,00 EUR

·        Swap: 1,15% + 1,00 EUR

USDT:

·        Kopen: 0% + 0,50 EUR

·        Verkopen: 0% + 0,50 EUR

·        Swap: 0% + 0,50 EUR

Service fee

Anycoin Direct volatiliteitsrisico toeslag

·        Toeslag bepaald op basis van marktvolatiliteit

Normale omstandigheden

·        Tussen 0% en 3%

Extreme omstandigheden

·        Tussen 0% en 5%

 

Mining fee

Mining fee voor het verzenden van Orders (koop).

·        Afhankelijk van verkeer op de blockchain

·        Afhankelijk van het type Cryptocurrency

·        Bepaald door derden

Vault

·        Niet van toepassing

Externe wallet

·        Dynamisch

Mining fee

Mining fee voor het ontvangen van Orders (verkoop).

·        Momenteel alleen relevant voor ETH en ERC20 Orders (verkoop).

·        Afhankelijk van blockchain verkeer

·        Afhankelijk van het type Cryptocurrency

·        Bepaald door derden

Vault

·        Niet van toepassing

Externe portefeuille

·        Dynamisch

Verwerkingskosten

Betaling

·        Momenteel alleen relevant wanneer de betalingsmethode FIAT is

·        Afhankelijk van de betalingsmethode

·        Bepaald door derden

Dynamisch afhankelijk van betalingsmethode